WATS

(redirected from wat)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for WATS

References in periodicals archive ?
Wat Vos se bydrae verder onderskei, is dat hy met sy kennis van die Grieks ook besondere aandag aan die oorspronklike taalaanwending en verstegniek, insluitende eindrym gee, iets wat in die meeste vertalings (ook in die bekendste Engelse weergawes) wegvertaal word.
Uit Eloise se perspektief ontvou die besonderhede van hierdie ses-en-twintig jaar op 'n wyse wat die intrige en kompleksiteite van hierdie situasie, naamlik woede, angs, twyfel en verwyte, aangrypend uitbeeld.
Some of these legends, stories of miracles, and esoteric teachings are parts of the original teaching of the late abbot of Wat Paknam Bhasicharoen (Phra Monkhol-thep-muni), passed along by Phra Dhammajayo.
Ons is op soek na Afrikaanse boeke, artikels, klasnotas, foto's, korrespondensie--basies enigiets wat met mediese Afrikaans verband hou.
In baie W gemeenskappe word die kry van kinders nie as 'n gesamentlike besluit deur twee volwassenes beskou nie, maar as bewys dat 'n vrou sosiaal aanvaarbaar is, terwyl vrouens wat kies, of nie daartoe in staat is om kinders te he nie, deur die gemeenskap jammer gekry word, of selfs uitgewerp word.
Many of these Hmong families came to reside at Wat Thamkrabok in 1997 under the patronage of Abbott Chamroon Parnchand.
Verskeie resensente (kyk: Jan van Tonder in Die Transvaler, 10 April 1986, Rika Cloete in Die Republikein, 12 Mei 1986, Hough in Beeld, 12 April 1986 en Sichel in The Star, 14 April 1986) wat positief oordeel oor hierdie drama, verwys in hierdie verband na aspekte wat begrip by die gehoor in die weg staan (byvoorbeeld strukturele aspekte soos die tweede bedryf wat in tyd voor die eerste kom, intertekstuele verwysings en die Latynse aanhalings).
Die bewussynstroom is daardie konstante, maar voortdurend veranderende vloei van idees, waarnemings, gevoelens en emosies wat elkeen van ons ervaar.
color) Members of the Wat Thai Temple in North Hollywood pray for victims of the tsunamis at a memorial service Thursday night.
Between the world wars, Wat traveled in circles where the distinction between politics and literature all but dissolved, giving rise to bold experimentation in both, and leading to the inevitable consequence that those who wielded the pen often caught the sword's attention as well.
In the past, competition ensured wat pleased their supporters.
Volgens die WAT verwys die figuurlike betekenis na iets wat tref deur fynheid, kleinheid en harmonieuse afgerondheid.
Tenders are invited for Supply of LED lights as per RWF specification for the following items a) Flood light fittings 60 wats b) Down Light fittings 24 wats C)High Bay fitting 150 wats d)Street light fittings 24 wats e) Warning lights 15 wats.