maar


Also found in: Dictionary, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to maar: MAARI
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to maar

a flat-bottomed volcanic crater that was formed by an explosion

References in periodicals archive ?
Die sogenaamde wordende-dier, aldus Deleuze en Guattari, impliseer nie dat die dier en die mens dieselfde ding is nie, maar verwys eerder na wanneer die dier 'n koorsagtige gedagte in die mens word.
139) vorm deel van sy verwysingsraamwerk, maar ook karaktertjies uit kinderstories soos Piglet en Winnie the Pooh.
good for them," Maar ook vir my, want my ma bly besorg dat ed veilig by my bestmming aankom.
Tees Maar convinces Bollywood superstar Aatish Kapoor to work with him whilst Anya, a wannabe actress and Tees Maar's girlfriend, is roped in to play the female lead.
Earlier this month, when the Tees Maar Khan unit was in Jaipur to promote their film, the crowd got violent when they couldn't reach close to their star.
Hiernaas bestaan die roman slegs uit die pro- en epiloog waarin Jakkie as verteller aan die woord kom, maar waaruit ook sy onbegrip, sy onvermoe om woorde oor die plaas, Agaat en sy ouers te vind, blyk.
As an example, Maar explains that within this holistic understanding of diabetes, the disease has a spiritual component.
Dora Maar With Cat was sold to an unidentified buyer who sat at the back of the salesroom and beat several phone bidders to the prize in an auction of impressionist and modernist art which made more than pounds 100 million.
Die verloop van Boas en Rut se verhaal en Naomi se aandeel daarin, word redelik volledig in die Bybel geskets, maar in die novelle is die leser meer bewus van die menslike drama wat hier afspeel.
Nutrient loads have also been a problem in the lakes system at Deen Maar.
s last significant Picasso exhibition was LACMA's ``Picasso and the Weeping Women: The Years of Marie-Therese Walter and Dora Maar.
MAAR is the leading regional advocate and provider of information services and research on the real estate industry for brokers, real estate professionals and the public.
Hierdie waarneming is van toepassing nie soseer op wat die roman uitbeeld nie, maar die hoe.
Kodeks mag wel Bennett se poesiedebuut wees, maar sy is geen groentjie nie.
Jonglei State Deputy Governor Hussein Maar Nyuot says the Sudan People's Liberation Army (SPLA) -- South Sudan's army - will be investigated to establish whether they took part in the circumstances leading to Kuch's death.