inspan


Also found in: Dictionary.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • verb

Antonyms for inspan

attach a yoke or harness to

References in periodicals archive ?
The company operates a best-of-breed services ecosystem through its INspan global support network.
The shareholders of Inspan will be asked to approve a 4 (old) for 1 (new) share consolidation.
On March 20, 1998, shareholders approved a one-for-four consolidation of the company's shares and a name change from Inspan Investments Limited to Slade Energy Inc.
Intact helps clients accelerate revenue via geographic expansion on a country-by-country basis through the company s INspan global support network -- or by entry into new technology markets in a low risk manner.
Dit is dalk die bundel se interessantste eienskap: dat selfs wanneer Stockenstrom haar talige talent inspan (die metafore, die berekende strukture, die klankrykheid, die asprisse humor), word die leser steeds nader aan die onderwerp gebring, word die onderwerp ontbloot in sy nietalige hier-heid.
Prairie Pacific") (NASDAQ: PRPEF, Alberta: PRP), of Vancouver, reported that it has acquired privately 1,300,000 common shares of Inspan Investments Ltd.
Concurrent with the above transaction, Inspan reduced its debt obligations by $150,000 through the private disposition of an aggregate of 631,098 common shares of Prairie Pacific to Malcolm F.
After giving effect to this acquisition, Prairie Pacific beneficially owns, directly or indirectly, 7,292,500 common shares (85 percent) of Inspan, and a $150,000 convertible debenture of Inspan entitling it to acquire an aggregate of 750,000 common shares of Inspan.
Inspan Investments Limited, a Prairie Pacific affiliate, also holds a 10 percent undivided interest with Gulf Canada, the operator, holding 80 percent.
The high potential of this drilling prospect indicates Inspan, with its strategic alliance with Prairie Pacific and its recently appointed additions to management, has excellent prospects for the future," said Grant H.
Die bondige vergelyking tussen die drie prysliedere het duidelik laat blyk hoe die prysliedere biografiese besonderhede inspan, maar ook hoe daartoe bygevoeg word om 'n biografie van iemand (bv.
n Verdere tegniek wat Breytenbach deurlopend inspan, is om die verlede aan te bied as fragmente wat die normale vertelling onderbreek, en dan ook hierdie herinneringe in die teenwoordige tyd te beskryf (vgl.
In Chinchilla word die kwesbaarheid van die vrou gestel teenoor die brutaliteit van 'n manlike karakter wat herhaaldelik sy manipuleringsmag inspan om haar te besit.
Alma is 'n intelligente vrou, wat haar Iogika en insig inspan in 'n hoofsaaklik intellektuele, maar sterk fisiese stryd teen die reeksmoordenaar.
Pretorius blyk 'n digter te wees wat graag simboliek inspan, want in "Die arbeider" kom dit herhaaldelik voor: die simboliek van die kleure wit en swart, en ook die simboliek van die "draak" en die "reuse-adder".