inspan


Also found in: Dictionary.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • verb

Antonyms for inspan

attach a yoke or harness to

References in periodicals archive ?
SudhirS, Managing Director at Inspan Infotech said "The wireless HDD AE800 provides data to multiple mobile devices.
On March 20, 1998, shareholders approved a one-for-four consolidation of the company's shares and a name change from Inspan Investments Limited to Slade Energy Inc.
Beukes wil, met verwysing na drie pare van Vos se twintig omdigtings van Abelard en Heloise se briewe, ontledend en interpreterend aantoon hoe Vos "perspektief, ruimte en tyd, maar ook taalbenutting as teksbou-elemente inspan om 'n vars(er) weergawe van hierdie liefdesgeskiedenis in Afrikaans te bied".
SudhirS, Managing Director at Inspan Infotech said "UD320 USB flash drive can be connected to USB ports and mobile devices and computers.
Dit is 'n alternatief wat by uitstek die kreatiewe krag inspan wat met die triekster geassosieer word en wat as illustrasie van die kreatiewe werking van die triekster beskou kan word.
11, 1997--Inspan (Alberta Stock Exchange:INY) On October 30, 1997, several Directors of Inspan resigned appointing a new interim Board consisting of Bill Manely, John Brussa, Murray Scalf and M.
Intact helps clients accelerate revenue via geographic expansion on a country-by-country basis through the company s INspan global support network -- or by entry into new technology markets in a low risk manner.
26 -- Inspan Infotech, one of the largest IT distribution companies for motherboards and hardware components, today announced its aggressive plans of distribution for ADATA SSDs.
Wanneer BPB beskou word as 'n gestruktureerde benadering wat metodes, beleide, meetinstrumente, bestuurspraktyke en sagtewaretoepassing inspan om prosesse te bestuur en te verbeter (Harris-Ferrante, aangehaal deur Gambrill, 2006: 42), is die moontlikhede eindeloos en kan verskillende instrumente aangewend word om BPB op verskillende prosesse toe te pas.
22 -- Inspan Infotech, one of the largest IT distribution companies for motherboards and hardware components, launched an innovative mouse that also functions as a camera - Cam Mouse from Genius.
In 'n redelik niksseggende voorwoord skryf die voorsitter van die Skrywerskring, Van den Heever (1936), oor die "hartlike samewerking tussen letterkundiges van Vlaandere en ons eie land" en spreek hy die wens uit dat die Jaarboek sal dien om te wys "hoe verskillend die werkplan en uitdrukkingswyse van ons skrywers is, oor watter wye vlak van motiewe hulle beweeg, maar ook hoe eensgesind hulle is in die verdiepte besef dat hulle al hul geestelike vermoens moet inspan om die Afrikaanse letterkunde in suiwerheid en in skoonheid te laat toeneem".
Alma is 'n intelligente vrou, wat haar Iogika en insig inspan in 'n hoofsaaklik intellektuele, maar sterk fisiese stryd teen die reeksmoordenaar.
Sudhir S, Managing Director at Inspan Infotech said "A really smart combination of MP3 player and speaker to address the growing demands of reducing form factor and improving entertainment experience.
Pretorius blyk 'n digter te wees wat graag simboliek inspan, want in "Die arbeider" kom dit herhaaldelik voor: die simboliek van die kleure wit en swart, en ook die simboliek van die "draak" en die "reuse-adder".
15 -- Inspan Infotech, one of the largest IT distribution companies for motherboards and hardware components, has launched series of tablets - mTab streaQ, mTab Rio, magiQ and mTab7 from Mercury.