die


Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
 • all
 • verb
 • noun
 • phrase

Synonyms for die

stop

Synonyms

be dying for something

Synonyms

 • long for
 • want
 • desire
 • crave
 • yearn for
 • hunger for
 • pine for
 • hanker after
 • be eager for
 • ache for
 • swoon over
 • languish for
 • set your heart on

be dying of something

Synonyms

 • be overcome with
 • succumb to
 • be overwhelmed by
 • collapse with

die out: vanish

Synonyms

 • vanish
 • disappear
 • fade (away)
 • perish
 • cease to exist
 • become extinct
 • disappear from the face of the earth
 • vanish off the face of the earth
 • pass into oblivion
 • cark it

die out: go out

Synonyms

Synonyms for die

to cease to exist

to become or cause to become less active or intense

to become inaudible

Synonyms

Synonyms for die

a small cube with 1 to 6 spots on the six faces

a device used for shaping metal

Related Words

a cutting tool that is fitted into a diestock and used for cutting male (external) screw threads on screws or bolts or pipes or rods

be brought to or as if to the point of death by an intense emotion such as embarrassment, amusement, or shame

feel indifferent towards

Related Words

languish as with love or desire

cut or shape with a die

Synonyms

Related Words

to be on base at the end of an inning, of a player

lose sparkle or bouquet

Related Words

disappear or come to an end

suffer spiritual death

References in periodicals archive ?
Wat Vos se bydrae verder onderskei, is dat hy met sy kennis van die Grieks ook besondere aandag aan die oorspronklike taalaanwending en verstegniek, insluitende eindrym gee, iets wat in die meeste vertalings (ook in die bekendste Engelse weergawes) wegvertaal word.
Die streng formaliteit van die sonnetvorm en die verhewe taal word afgewissel deur die gebruik van 'n meer moderne benadering tot versmaat.
Karolina is 'n lojale lid van die regerende South West African Peoples Organisation (Swapo) party.
There are three major causes of die freeze-off: Improper start-up sequencing of polymer and water flow and cutter operation; inadequate die heating and insulation; and process fluctuations.
Die gevangenisgeskrifte--wat gereeld ingelewer moes word en onvermydelik selfbewustheid moes veroorsaak het--sou egter uitstyg bo die benouende tronkruimte; deur die kunstenaarskap van die digter/skrywer/skilder, wat soms die realiteit kon ontvlug in die taal wat skerm en masker word.
Optimization Of Gating, Venting And Cooling Of Die Casting Dies Through Numerical Simulation Of Mould Filling And Solidification (T05-031)
Die face relief as a means to achieve balanced flow especially in thin sections of the die; and
Physician-assisted death is the only possible solution for those patients experiencing unrelievable pain or unbearable deterioration who plead with us as fellow human beings to help them die.
Binne die kokon moet dinge voortgaan soos altyd, en omdat die mense binne hierdie papiebestaan oor die kapitaalkrag beskik, is dit vir hulle moontlik om 'n eersteklas-toestand te bly handhaaf.
Benewens die strukturele ooreenkoms met die vertelkuns, besit die meeste gedigte ook, wat inhoud betref, sterk narratiewe eienskappe.
Patent 6,394,141, May'02) raises and lowers tines in the die mandrel.
Die redakteurs motiveer hulle keuse van medewerkers as 'n poging om die werelde van die leserkundige en letterkundige te versoen (p.
Die configuration is arguably one of the most important aspects of diecasting.
Op dieselfde dag wat registrasie van kiesers in Julie verlede jaar begin het, het vroue leiers van dorpe en nedersettings van regoor Namibie in Windhoek vergader om strategie te ontwikkel om plaaslike owerhede meer geslagsgelyk te maak met die oog op die verkiesing vir plaaslike owerhede.