die


Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
 • all
 • verb
 • noun
 • phrase

Synonyms for die

stop

Synonyms

be dying for something

Synonyms

 • long for
 • want
 • desire
 • crave
 • yearn for
 • hunger for
 • pine for
 • hanker after
 • be eager for
 • ache for
 • swoon over
 • languish for
 • set your heart on

be dying of something

Synonyms

 • be overcome with
 • succumb to
 • be overwhelmed by
 • collapse with

die out: vanish

Synonyms

 • vanish
 • disappear
 • fade (away)
 • perish
 • cease to exist
 • become extinct
 • disappear from the face of the earth
 • vanish off the face of the earth
 • pass into oblivion
 • cark it

die out: go out

Synonyms

Collins Thesaurus of the English Language – Complete and Unabridged 2nd Edition. 2002 © HarperCollins Publishers 1995, 2002

Synonyms for die

to cease to exist

to become or cause to become less active or intense

to become inaudible

Synonyms

The American Heritage® Roget's Thesaurus. Copyright © 2013, 2014 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

Synonyms for die

a small cube with 1 to 6 spots on the six faces

a device used for shaping metal

Related Words

a cutting tool that is fitted into a diestock and used for cutting male (external) screw threads on screws or bolts or pipes or rods

be brought to or as if to the point of death by an intense emotion such as embarrassment, amusement, or shame

feel indifferent towards

Related Words

languish as with love or desire

cut or shape with a die

Synonyms

Related Words

to be on base at the end of an inning, of a player

lose sparkle or bouquet

Related Words

disappear or come to an end

suffer spiritual death

Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Wat Vos se bydrae verder onderskei, is dat hy met sy kennis van die Grieks ook besondere aandag aan die oorspronklike taalaanwending en verstegniek, insluitende eindrym gee, iets wat in die meeste vertalings (ook in die bekendste Engelse weergawes) wegvertaal word.
In sy jongste bundel, Hanekraai (2012), word hierdie tegniek weereens ruimskoots benut, soms redelik geslaagd, soos in die gedig 'Calvinisme' wat soos volg eindig: 'maar die lewe is 'n peri-/ stalse en jou uiteinde/ gepredestineer soos 'n poep'.
Nie net die tipiese tydgebonde protes teen 'n bepaalde politieke, sosiale, maatskaplike of ideologiese stelsel nie, maar meer universele protes teen 'n angsvallige mensdom en stelsels wat die mens sy hoop ontneem, sy vryheid inperk, en dit vir mense onmoontlik maak om mekaar te vertrou en eties te lewe.
Iewers tussen die see van gesigte wat om Karolina rondbeweeg terwl die dansgroep hul laaste toneel klaarmaak en die skoolklok pouse aankondig is Raphaelia Pieters.
The problem is that if one or more die holes are plugged with polymer, the die becomes less efficient.
Until then, you will understand if we do not spend much time on the relatively uninteresting matter of how it is to die."
Teen hierdie agtergrond is daar meermale die verteller se apologie dat die leser rekening moet hou met tekste-in-wording, van nie-afgeslotenheid of nie-afronding Mouroir word in die subtitel voorgehou as "bespieelende notas van 'n roman".
Measurement Of Heat Flux During Lubricant Application For The Die Casting Process (T05-022) Reducing Gas Porosity In High Pressure Die Castings (T05-023)
This article looks at two ways to control flow within the die, including:
A long-term survivor of AIDS, the author of Living Our Dying: A Way to the Sacred in Everyday Life (Hyperion, 1996) has served as a hospital chaplain and spent much of the past decade facing his own dying and learning to care for others as they die. As a result of these experiences Sharp has become convinced that dying is not merely a question for those in the end stages of life but a central mystery of the fabric of our whole lives.
It has no possible application to those whose medical condition could be ameliorated or improved by certain medical treatments (no matter how expensive those treatments or procedures might be).The right to aid in dying can be invoked only by patients for whom death is unavoidably imminent and only for those who want to die and who satisfy all the criteria required by aid-in-dying laws.
Binne die kokon moet dinge voortgaan soos altyd, en omdat die mense binne hierdie papiebestaan oor die kapitaalkrag beskik, is dit vir hulle moontlik om 'n eersteklas-toestand te bly handhaaf.
Die digwerk is baie formeel en herinner aan die atmosfeer van 'n Oosters-Ortodokse kerkdiens.
Patent 6,394,141, May'02) raises and lowers tines in the die mandrel.
Die redakteurs motiveer hulle keuse van medewerkers as 'n poging om die werelde van die leserkundige en letterkundige te versoen (p.