decennium

(redirected from decennia)
Also found in: Dictionary.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for decennium

References in periodicals archive ?
Onderzoek (3) wijst uit dat alle schrijfsters die tussen 1902 en 1930 debuteerden, geboren zijn in de laatste drie decennia van de negentiende eeuw: de oudste, Tannie van Die Brandwag, in 1873 en de jongste, Anna de Villiers, in 1900.
11) McConachie envisions a predominantly 'elite' audience in the stock companies in the Northeast of the USA in the first decennia of the nineteenth century, who abandoned the theatres for opera in the 1830s because of the star system.
This resistance tended to increase in the later decennia of the nineteenth century, due to the intensification of cultural differences known as the 'pillarisation-process'.
The importance of Antwerp precedents is also considered, with an emphasis on the art market, in the concluding sections of Eric Jan Sluijter, 'Over Brabantse vodden, economische concurrentie, artistieke wedijver en de groei van de markt voor schilderijen in de eerste decennia van de zeventiende eeuw', in Reindert Falkenburg et al.
However, in the case of Anantadas the time gap is very short, because the first manuscripts are only a few decennia away from the date of the original composition (1588).
New sales volumes are encouraging and we can witness the creation of a new product class, after the unit-linked products have entered the European market some decennia ago.
Historically, ice loss from mountain glaciers and ice caps has been the single largest contributor to the The combination of these data will provide consistent, robust and adequately constrained time series of the mass budget of the Arctic region in the first decennia of the 21st century, at a quality which cannot be obtained from the individual data sets.
Maar die lijsten worden de laatste decennia almaar korter.
In de eerste decennia van de twintigste eeuw is daar een poging gedaan om de geschiedenis van deze NederlandstaUge Zuid-Afrikaanse literatuur te boek te stellen, en vanaf de jaren negentig is er door deskundigen in Zuid-Afrika, zoals Van Zyl (1995), Jonckheere (cop.
In deze omschrijvingen duiken problematische termen op die de editietheoretische reflectie in het Engels-Amerikaanse, Duitse en later ook in het Nederlandse taalgebied de afgelopen decennia hebben bepaald: "tekstversie", "autorisatie" en "auteursintentie".
The growing commercialisation in European professional football, in particular, makes it relevant to thoroughly consider the usefulness and adaptability of legal and institutional instruments that are available in the United States where the major leagues of American football, baseball, basketball and ice hockey have for decennia now been 'big business'.
Even though the attitude in India towards women has changed in the past decennia, domestic violence is still a common issue.
Deze benadering van uiteenlopende levensbeschouwingen en religieuze orientaties op grond van het landschap is een denkwijze die tijdens de negentiende eeuw en ook in de decennia daarna opgeld deed.
Claus' trots, ruim drie decennia na de publicatie van Het leven en de werken van Leopold II, contrasteert met de negatieve reacties die de eerste opvoering in november 1970 onder diens regie te beurt viel.
Hier moeten we vooral denken aan de beroemde, veelgeprezen filmdocumentaire van een Amerikaanse antropoloog John Marshall, A Kalahari Family, die vanaf 1950 vijf decennia lang werd gerealiseerd.