chaw

(redirected from chaws)
Also found in: Dictionary, Acronyms.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • all
  • verb
  • noun

Synonyms for chaw

to bite and grind with the teeth

Synonyms for chaw

a wad of something chewable as tobacco

Related Words

chew without swallowing

References in periodicals archive ?
Mae gen i hiraeth mawr am y farchnad ffermwyr yn Riverside yng Nghaerdydd lle roeddwn i'n arfer prynu llysiau, ffrwythau, bara, cig a chaws am yr wythnos gyfan heb orfod mynd ar gyfyl archfarchnad.
Os amy math gorau o 'gynnyrch cartref', fel cig eidion ac oen lleol, neu selsig a chig mochyn, wedi eu halltu ychydig filltiroedd i lawr y ffordd, tatws newydd, bresych, moron a chaws gorau'r ardal, yna, mae'r Farchnad Ffermwyr yn Glasfryn - a phob un o farchnadoedd ffermwyr eraill sydd yng nghefn gwlad Cymru - yno i'n diwallu.
Ond roedd gen i butternut squash a chaws ac roedd y llun ar y we yn edrych yn neis.
"Ond dwi'n paratoi fy nghawl i ychydig yn wahanol i'r arfer drwy dorri'r llysiau yn fn a defnyddio twmplenni gyda pherlysiau a chaws parmesan yn lle'r bara a chaws traddodiadol.
"Aros funud" meddai'r amaethwr, a daeth yn ol ymmhen ychydig gyda bara chaws wedi ei lapio mewn papur a the yn y tun.
"Cawl cennin" uses meat stock and leeks and is served with bread and cheese (bara a chaws).
Wrth sn am Gaerffili, un o'r pethau cyntaf a ddaw i'r meddwl yw ei chaws enwog.
A phrynu llond gwlad o fwydydd a chynnyrch o Gymru, yn facwn a selsig a chaws a madarch, a seidr a chardiau a bagiau - bob math o bethau.
Os dach chi'n un am salad caws gafr cynnes, dyna'r lle i fynd - ac am wystrys hefyd - a chaws glas arallfydol mewn pestri filo - ac eog efo saws garlleg a mango.
Mae'r cawl wedi'i wneud trwy ddilyn hen rysait ei nain o gig moch a gwreiddlysiau gyda chaws Aberwen Bodnant ar ei ben.
Pysgod ffres o'r cei yn Aberaeron, hufen i bendigedig yn y tye bwyta drws nesa, mafon o stad Llanerchaeron, ml lleol, llysiau a chaws organig o'r siop fferm, ac w eyau ffres a chig o'r fferm lle roeddan ni'n aros.
Ar y fwydlen bydd Pei StEc a Chwrw, Ffiled o Gig Eidion a Chaws wedi'i Fygu a Maelgi (Monkfish) gyda Chig Moch wedi'i Fygu.
25: Menter Iaith Dinbych: Noson Blasu Gwin, Siocled a Chaws /Taster Evening - Wine, Chocolate and Cheese at 7.30pm at Brookhouse Mill, Denbigh.
Di-olwg oedd swyddfa gyfyng Golwg, er bod blas ar jips a chaws y popty oddi tanom.
Wnaethon ni logi beiciau a chaws on ni lawer o hwyl wrth deithio o gwmpas.Mae'r ynys yn ddigon fflat diolch byth ac mae'r heolydd yn dawel.