celom


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to celom: coelom, celomata
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for celom

a cavity in the mesoderm of an embryo that gives rise in humans to the pleural cavity and pericardial cavity and peritoneal cavity

References in periodicals archive ?
La Epoca, por su parte, dirigido por el diputado nacional Eduardo Celom y la subdireccion de Sanchez Abal, al menos en el breve periodo que estamos investigando, parece subrayar muy especialmente la obra del gobierno peronista, en particular la llevada a cabo en el area de salud publica.
Odborn kolenie za celom, aby podnikov zkaznci co najlepie plnovali, intalovali, spravovali a maximalizovali produktivitu scasnch a budcich produktov spolocnosti Microsoft,
modifikovanej duracie pre stanovenie novej teoretickej ceny dlhopisu je skutocnost, ze uvazuju len rovnomerny posun v celom spektre vynosovej krivky, tzv.
Obe ruke do lakata naslonio na sto, a na ruke legao celom, pa se ne mice.
Predmetom zkazky je nadobudnutie sublicencie za celom realizcie kampane Eurojackpot v obdob rokov 2016 a 2017 za nasledovnch podmienok:
Okrem uplatnenia modelu ABC je preto mimoriadne dolezite zapojit do tohto procesu kontinualneho zlepsovania vykonnosti podniku aj opatrenia v oblasti zvysovania pridanej hodnoty jednotlivych procesov prostrednictvom identifikacie procesov, ktore v celom produkcnom procese neprinasaju pridanu hodnotu.