antrum

(redirected from antra)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to antra: anthrax, Antara
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to antrum

a natural cavity or hollow in a bone

References in periodicals archive ?
vaizduojamo signalo, rekonstruoto hibridinio laiko kanalo, antras periodas yra pirmo periodo kopija.
1 lenteleje pateikti duomenys rodo, kad humanitariniu mokslu straipsniuose lietuviij kalba, kaip gimtoji ir valstybine, yra pagrindine straipsniu kalba, antra pagal reikUme greta jos yra anglu kalba.
Most cases were in Stage IV, since most were locally advanced and had already spread to other adjacent structures like Nasal cavity, Maxillary antra, Hypopharynx etc.
ANTRA cavities CALCULI kidney stones DUCAT old European coin IMARI Japanese porcelain IOS cries of joy JAKAJ town in Albania (Geonames online database) LASSI cold drink made with yoghurt LENTICEL breathing pore in bark LUR old Scandinavian trumpet MANTRAM mantra PREAMP preamplifier in sound system QOREQ town in Afghanistan (Geonames online database) RABBIN rabbi RICKLE rickety structure UBUNTU humanity and compassion VAZOV Ivan, Bulgarian poet, 1850-1921 (Wikipedia) XEROTIC abnormally dry YARROW strop-scented plant ZMUDZ dialect of Lithuanian (Webster's 2nd edition, 1961)
Myself, Antra Sinha, Ashwini Bhat, Rakhee Kane and A Iber.
Tokiu budu kulturinei vertybei pagaminti sugaistas laikas gali buti padalytas i dvi dalis: pirma dalis--tai laikas, sugaistas "grynai" idejai sugeneruoti ir rasti buda jai materializuoti (garsais, vaizdais, zodziais); antra dalis--tai laikas, sugaistas tai materializacijai atlikti.
Konkreciai siame straipsnyje nagrinejamos penkios reguliavimo problemos: pirma, siekiama atsakyti i klausima--bendrojo ar sektorinio reguliavimo principas turetu buti taikomas reguliuojant alternatyvu vartojimo gincu sprendima; antra, analizuojama AGS ir kitos administracines proceduros atskyrimo problematika; trecia, nagrinejamas AGS ir nesaziningu salygu kontroles mechanizmo santykis; ketvirta, siekiama atsakyti i klausima, ar tarp AGS instituciju ir rinkos prieziuros instituciju galima rasyti lygybes zenkla, tai yra analizuojama, kokia AGS instituciju sistema turi daugiau privalumu: ar kai AGS institucijos yra rinkos prieziuros institucijos, ar kai jos neatlieka tokios funkcijos; penkta, analizuojama AGS sistemos stebesenos (monitoringo) nebuvimo problematika.
Antra, Niutono ivestasis momentinis (ar lokalinis) trochoide krintancio kuno pagreitis yra, kaip matyti is 1 ir 2 punktu formulavimu, momentinis skaliarinis tasko pagreitis (dabartiniais terminais kalbant,--liestinis pagreitis dv/dt), lygus (identiskas) gravitacinio lauko stiprio g projekcijai trochoides liestineje (Niutono gravitatis efficatia).
Associate creative directors: Sally Tambourgi, Antra Patel
For health minister, ZZS supported Civic Union candidate Antra Sakne; for justice minister, the party wished to see former minister and For Fatherland and Freedom/LNNK member Gaidis Berzins in the post.
Their value is also evident in history when Antra Bin Shaddad, the historical poet and knight, presented the camels as dowry to his beloved, Abla.
The models, with names like Kodye, Antra, Kalia and Aranny (whatever happened to "Linda"?
Some associated opacification was seen in the right frontal sinus, the right ethmoid sinuses, the left anterior and middle ethmoid sinuses, and both maxillary antra (figure 1, B and C).