algid


Also found in: Dictionary, Medical, Wikipedia.
Related to algid: algid malaria
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • adj

Words related to algid

References in periodicals archive ?
sajandi algid, vaatamata sellele et Venemaa, kes jargis Saksamaa mudelit, vottis sellest ule vaid uhe osa--onnetusja haiguskindlustuse--ning jattis korvale tootus-ja vanaduskindlustuse.