ala

(redirected from a la)
Also found in: Dictionary, Medical, Idioms, Encyclopedia.
Related to a la: a la mode
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to ala

a flat wing-shaped process or winglike part of an organism

a wing of an insect

Related Words

Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Chuireadh tu umhail gu robh te dha na cearcan air chall, no 's tocha air falbh cho chach fad a la. Uaireanan chreachadh na faoileagan no staragan a nead.
Bho chionn la no dha agus mi toirt a' cheud shuil a-mach air an uinneag a's a' mhaduinn, shaoil mi gu robh solus a la air atharrachadh.
Bha an da chraobh bheag gu math falainn a' coimhead a la fhuair mi iad, agus tha'd air fas sia oirlich ann a fasgadh agus blaths a chrub.
Chuala mi cuid eigin ag radha a la eile, mas e seo blathachadh na cruinne, dh'iarrainn barrachd dheth.