Venezia-Euganea


Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Venezia-Euganea: Friuli Venezia Giulia
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Venezia-Euganea

a region of northeastern Italy on the Adriatic