kimono

(redirected from Uwagi)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to kimono

a loose robe

Related Words

References in periodicals archive ?
Uwagi w przedmiocie rejestraci malzenstwa w prawie swieckim i w prawie kanonicznym na tle Konkordatu 1993 roku [Osservazioni sulla registrazione del matrimonio nel diritto laico e nel diritto canonico relativamente al Concordato del 1993], in B.
Uwagi na kanwie komentarza Ak-winaty do slow ustanowienia Eucharystii w Super I ad Corinthios Lectura, cap.
Stany krytyczne z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe i wrazliwosc rozwiazan [The critical parameters in fire condition and their sensibility], in Proc.
Uwagi na temat chronologii osadnictwa kultury badenskiej w zachodniej czesci Malopolski.
Dziewczynka z chryzantemami Olgi Boznanskiej--osaczona: Uwagi o spojrzeniu" [Little Girl with Chrysanthemums by Olga Boznanska--the Encircled: Comments on the Gaze].
Uwagi na temat badan swiadomosci emicznej , Polska Sztuka Ludowa, 47, 3-4: 51-57.
Z uwagi na sposb i czas badania prbek ustala sie, iz ostatnia prba techniczna doboru polielektrolitu odbedzie sie na 10 dni przed terminem skladania ofert.
Uwagi na gruncie Konstytucji RP [The principle of exclusiveness of statutes in the sphere of repressive law], Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych, 1999/1, p.
Strajkujqce nagie zycie: Uwagi o biopolityce rasy i gender [Bare life on strike: Notes on the biopolitics of race and gender].
Komisja Europejska> Sprawy Gospodarcze i Finansowe> Focus on> Inflacja w centrum uwagi 2011.
Krzysztof Warszewicki and anonymous, Uwagi o wolnosci szlacheckiej (Krakow: Ignatianum, 2010).
Uwagi na marginesie prac Jacka Kowalewskiego i Przemyslawa Urbanczyka.
1974, Uwagi o wglebnej budowie geologicznej centralnej i zachodniej Opolszczyzny (in Polish), Przew.
6) Z uwagi na zmieniajace sie rzeczywiste zapotrzebowanie na energie, zamawiajacy, zgodnie z zapisem art.
Reflections on the Polish notion of liberty in the works of Krzysztof Warszewicki and Anonymous (Krzysztofa Warszewickiego i Anonima uwagi o wolnosci szlacheckiej) [1587-1598], edited by Krzysztof Koehler.