trope

(redirected from Tropen)
Also found in: Dictionary, Legal, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for trope

References in periodicals archive ?
Als gevolg van hun positie zijn 'terugkeer' en 'reis' belangrijke tropen voor de emigre, zoals ook het geval is bij Breytenbach.
Uber das Verhalten der Haut in den Tropen, ihe Pflege und Krankheiten.
Consequently, the first part of Tropen is called "Physical Optics.
6) "van begin tot einde uitsluitend beschrijving van de ervaringen in de tropen van slechts een hoofdpersoon, en deze nog maar vaag.
Corticole und lignicole Arten der Flechtengattung Buellia sensu lato in den Subtropen und Tropen.
De opvatting dat de (Europese) mens in de tropen degenereerde was een bekende gedachte in die tijd.