tipi

(redirected from Tipie)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for tipi

a Native American tent

References in periodicals archive ?
So 'n benadering waar petites histoires (die klein geskiedenisse--die term is van Jean-Francois Lyotard--wat van mense opgerakel word) is tipies van postmodernistiese benaderings in die geskiedskrywing en is 'n poging om hierargiee te dekonstrueer (Taylor & Lambert 191).
Die kern van die stuk, die toneel-binne-die-toneel wat so tipies van Weideman is, is die "smeerige geskiedenis" van noodgedwonge verskuiwing van inwoners van die ou Lokasie na Katutura naby Windkoek in 1959.
Aspek het tipies te doen met die interne konstituering van 'n proses of handeling.
George Grey se skenking van 5,200 items aan die Suid-Afrikaanse Biblioteek in 1861 was 'n tipies negentiende-eeuse kulturele transaksie waardeur 'n privaat versameling die stempel van Victoriaanse stadskultuur op die koloniale Kaapstad help afdruk het.
Urne is tipies eie aan 'n tuin van herinnering by krematoria en is minder "tuis" in 'n begraafplaas.
Die verhale is (weer eens tipies van De Vries se oeuvre) kontreiverhale, verhale wat laat lag en huil, maar steeds ook die leser uitdaag vanwee die gelaagdheid daarvan.
* Die 'sesde kategorie' sentreer rondom politick en ideologie, aangesien hierdie werke tipies 'n politieke konseptuele inhoud of sosio-politieke kommentaar uitbeeld.
Tipies van die genre word die stand van die bewysmateriaal telkens vir die leser aangestip.
Tipies van hierdie subgenre worstel die hoofpersoon met identiteitsprobleme, godsdiens, geweld en seksualiteit.
Tipies van die tydsgees het koloniale vroue min veranderings in hul lewens aangebring om by hul nuwe omgewing, naamlik 'eksotiese Afrika', aan te pas (vgl.
'n Beleid wat al die tale van 'n gemeenskap "lewensruimte" gee, sal tipies deur pluralistiese dryfvere gedryf en implementeerbaar gemaak word.
Die gedagte van genderkonvensies hou ook in dat sekere handelinge en voorregte as manlik gekodeer is; die gedagte van aanskoue (of die gaze) is byvoorbeeld konvensioneel manlik (Reeser 2010:109-110; Berger 1972:54)--en van belang is dat aanskoue tipies op die vroulike liggaam gerig word.