Tangier

(redirected from Tingis)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Tangier

a city of northern Morocco at the west end of the Strait of Gibraltar

References in periodicals archive ?
STRABON, III, 1, 8 (outre la traversee jusqu'a Tingis pour une epoque ou n'existaient pas de ports de passagers mais des embarquements a la demande).
Tambien existen buenos paralelos en zonas mas proximas, caso de Tingis o el Cabo Espartel en Marruecos, concretamente las necropolis de Bou Kachkach y Marschan, con similares cronologias a la oriental de Baelo (Ponsich, 1970).
See asjaolu tingis, et kodueestlased hakkasid idadiasporaa eestlasi (siinses keelepruugis Venemaa eestlased) in corpore pidama kultuuriliselt vooragrupiks.
Afirmaba esta leyenda que despues de la muerte de Anteo, que habia sido rey del territorio y que habia fallecido en su mitico combate con Hercules, su esposa llamada Tingis (23) se junto a Hercules y tuvieron por hijo a un tal Sofax que tambien habria reinado (24): <<sea esto dicho en honor de Juba, que fue el mejor historiador entre los reyes, y que segun se decia procedia de Diodoro y de Sofax>> (25).
Naiteks puudus surnumajades igasugune vajadus kutmise jarele, nende ehitusmaterjali valiku tingis toenaoliselt eeskatt atraktiivsus, mitte soojapidavus voi muud funktsionaalsed aspektid jne.
Vabrikususteemi rajamine tingis toojou noudluse ja toi tootmisprotsessi labiviimiseks kaasa tooliste koondamise suurtesse spetsiaalselt selleks ehitatud ning aurujoul tootavate masinatega varustatud hoonetesse--vabrikutesse.
Voimalik, et seda tingis vajadus tohustada tulepesas tommet mitte labi tagaseina, vaid labi ahju ulaosa kerise, mis oli ju kuttekolde peamiseks soojustuselemendiks.
Uhiskondlik areng tingis eliidi tohusama kontrolli kaubanduse ule, mis toi ilmselt kaasa kaubitsemis-sadamakohtade koondumise.
Seega voiks oletada, et uusaegsete pinkide asukoht jargis vanu traditsioone ja et koha valiku tingis raele kuuluva Gertrudi altari paiknemine selle piilari juures.
Joekallaste mullad on paksema loimisega ning varaseks maaviljeluseks sobimatud, mis ilmselt tingis hilisema asustuse siirdumise jogedest eemale.
aastatel, teised, sealhulgas Jan Ake Dellenbrant, on seisukohal, et rahulolematuse tingis Hrustsovi radikaalne destaliniseerimise sise-ja valispoliitika.
Nimetatud neoliitilise idast tulemise idee aluseks oli keelesugulus meist ida pool elavate rahvastega, mis asetas soomeugrilaste algkodu Volga-Kaama jogikonda, ning toetajaks kultuuriajalooline seisukoht arheoloogilise kultuuri, keeleruhma ja etnose vordsustamisest, mis tingis kammkeraamika kultuuri samastamise hilisemate laanemeresoomlastega (Kriiska 2003, 50).