Taal


Also found in: Dictionary, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Taal

an official language of the Republic of South Africa

References in periodicals archive ?
Scientists said that oxygen levels in Taal Lake had decreased at the start of the rainy season, thus causing the disaster.
Deurentyd kry die leser die idee dat die taal nog blote woorde is, nog nie beelde of wat Foucault visualiteite sou noem nie.
Last January, the teams from Taal Vista Hotel and Pico de Loro competed against each other.
is die dans van die danser vergelykbaar met die semiotiese prosesse wat 'n betekenisgewende funksie in taal vervul.
Only 233 families or 1,375 people from six villages in four Batangas towns left their homes after Taal showed signs of becoming restive two weeks ago, the National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC).
As Kastely (1997:1-2) stel dat die klassieke retorika optree as didaktiese hulpmiddel waardeur mense geleer word om taal optimaal in skriftelike en gesproke tekste te gebruik en te organiseer, word die taal- en tekspraktyk onmiddellik hierdeur in die prentjie gebring.
As a matter of fact, while Taal was spared from structural damage--it was not severely bombed during World War II--50 of Manny's immediate relatives were killed by Japanese forces while hiding in a ravine in Maabod during evacuation.
Some of these include Taal Lake, MRT stations and the city skyline.
Hy het, byvoorbeeld, in die voorwoord tot die 1973-herdruk van Kitaar my kruis heelwat ruimte daaraan afgestaan om te argumenteer vir die erkenning van Kaaps as 'n taal waarin mense lewe, en nie 'n eienaardige koddigheid nie.
Manila Only 388 of 7,000 residents have left their homes near the simmering Taal volcano in southern Luzon's Batangas province.
van Breytenbch se taal ten opsigte van die uitbeelding van verval, verrotting en die dood aansluit by dit wat Kristeva as 'n revolusie in poetiese taalgebruik beskou.
In die kritiese linguistiek word aangevoer dat taal en taalgebruik in staat is om ideologie te reflekteer, en dat dit selfs in sommige gevalle ideologie kan skep (Simpson, 1993:6; Hodge & Kress, 1993:6).
Just right outside the window, see the Taal Lake and Volcano, Highlands mountains and the lush surrounding.