socialism

(redirected from Sosiale)
Also found in: Dictionary, Legal, Financial, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for socialism

Synonyms for socialism

a political theory advocating state ownership of industry

an economic system based on state ownership of capital

References in periodicals archive ?
Kafka se hele oeuvre, die (geraas)masjien waarna die titel verwys, sy sosiale en politieke posisie as 'n Jood wat in Duits skryf in 'n omgewing (die stad Praag) waar die omgangstaal Tsjeggies is, en die representasie van demensie, maak van hierdie dramateks 'n waardige en vernuwende toevoeging tot die Afrikaanse drama na 2000.
Omdat die sosiale norme mettertyd verander het, moes die informele taaioppassers, en lateraan die gemstitiisionaliseerde hekwagters van Afrikaans, die hekke tog effens oopmaak.
Halfjan se gediggies soos teater se liggies is die jemel se perels vir Anna se kroon" (23,24) asook Martiens, Anna en Dawid se verklaring aan die gehoor, asof hulle die "Onse Vader" opse: "Ons erken die hap-hap appa-appa apartheid swart moermekaarlanders diepgaande sosatie sosiale, ekekonomiese, kaltjeril en see sielkundige skade berokken het.
Gedurende die afgelope dekades het minstens ses benaderings binne die kritiese sosiale denke gestalte gekry.
In die sewentiger- en tagtigerjare is sy stukke gesien as politieke uitsprake, maar vandag in 2015 kan hulle gelees word as stories oor mense wat leef teen die agtergrond van politieke opstand en sosiale chaos binne 'n groter universele verband.
Ungdommens politiske bruk av sosiale medier [Political use of social media among young people] (Report no.
Sosialkonstruktivismen utfordrer denne posisjonen, der begrepene reproduksjon, kvinnelighet og fodsel blir sett pa som sosiale, historiske og kulturelle fenomener og der sosiale og kulturelle prosesser og forandringer vil bestemme hva som er en normal kontra unormal fodsel (1).
Soos Walter van den Broeck in Terug naar Walden skryf, het die Walden-projek teen 1907 tot niet gegaan, maar in 1908 reis Van Eeden na die VSA om 'n aantal lesings oor sy sosiale visie te gee.
Nadat 'n jong dogtertjie die uiters pynlike chemiese brand op haar hare verduur net, sal sy geprys word en met sosiale bevestiging vergoed word dat sy NOU mooi is.
Dit beteken dat daar in From hippie to normal (1973, manuskrip) van 'n sosiale gemeenskap sprake is en in The charter (2007, manuskrip) van 'n akademiese gemeenskap.
Die rebellie is ook veroorsaak deur die gedwonge invoering van Westerse kulturele en sosiale waardes.
Sosiale og okonomiske studier 108, Statistics Norway
Die verhale in die bundel belig en lewer kommentaar op benouende en herkenbare sosiale en etiese kwessies binne die alledaagse Suid-Afrikaanse werklikheid: owerspel en egskeiding, geloof, kanker en verlies, armoede en bedelaars by verkeersligte, maar ook op ligter noot: mans se obsessie met bakkies en sport en fiksheid.
I << Lov om helsetjenesten i kommunene >> fra 1982 er skolehelsetjenestens formal a fremme elevens totale helse, forebygge sykdom/skade, samt fremme sosiale og miljomessige forhold.