Finland

(redirected from Soome)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Finland

References in periodicals archive ?
VAaAaAeAniksem hulk Rosson 9 asula savinAaAaAeA usid erineb kirjeldatud rAaAaAeA hma nAaAa AaAaAeALks neist (joon 4: 1) kuulub avarasuuliste ehk peekrilaadsete potti hulka, mis levisid laialdaselt Baltikumis, Kaliningradi regioonis, Valgevenes, Saksamaal, Poolas ja Taanis, kohati ka Soomes.
Nii Soome kui ka Taani delegatsioonist to konventsiooni vastuvAaAaAeA tmist vaid tAaAaAeA AaAaAeA lisorganisatsioonide esindaja.
22) Rosenberg oli kulalistele teatanud, et Saksamaa on huvitatud headest suhetest Balti riikidega, ja soojalt tervitanud kavatsust moodustada Balti riikide liit Soome ning Rootsi osalemisel.
Soome traditsioonilistes Kalevala-meetrilistes lauludes (Suomen kansan vanhat runot [SKVR], inglise The Ancient Poems of the Finnish People) uuriti lahemalt laule ja loitse, mis viitavad otseselt polevale nahale (soome tulinen turkki, inglise Fiery Fur).
82) Arvestades Eesti ja Soome vahelisi tihedaid sidemeid ning mitme tuntud Pohjamaade puhaku altari olemasolu Olevistes (lisaks eespool kasitletud Olavi altarile ka Kanuti oma), on siiski tunduvalt toenaolisem, et tegemist oli Uppsala piiskopi Henrikuga, kes legendi kohaselt osales Soome ristiretkes ja kellest hiljem kujunes Soome rahvuspuhak.
Teisalt oli ajaleht moned kuud varem teatanud, et Soome uldpollutoonaitusele viiakse Soomes hiljuti leiutatud igavesti-liikuja, mis tunnistajate sonul olevat tootanud (Postimees, 23.
sajandi algust markimisvaarseid tulemusi ette naidata Soome kolleegidel, erandiks vaid uks artikkel Turu linnuse renessansskahleist (Gardberg 1958).
Varsket infot esitlevad ka Soome arheoloogid Jussi-Pekka Taavitsainen ja Kari Uotila, kes uldistavad oma artiklis Soome uuemaid linnaarheoloogilisi toid, keskendudes eelkoige Turu esimestele teaduskaevamistele (vt Pihlman & Majantie 2006) ning Naantali paasteuuringutele.
aastate teisest poolest leidis Eesti NSV juhtkond end veelgi keerulisema probleemi ees: nende hallatav liiduvabariik jai Soome Vabariigi "kodanliku televisiooni" levi-alasse.