Princeton WordNet


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Princeton WordNet

a machine-readable lexical database organized by meanings

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
* Lexical Database: this database is described and illustrated in the Princeton WordNet (PWN) [6] [7], which contain approximately most of the English words with their meaning.
Die Princeton WordNet (nuutste weergawe is 3.0:2006) is die enigste woordnet wat gratis beskikbaar is en ook die volledigste, daarom is dit gekies as bronwoordnet.
Die woordnet is dus, soos voorheen genoem, reeds outomaties geintegreer met die Princeton WordNet, omdat laasgenoemde as die bronwoordnet dien.
Omdat die Princeton WordNet se struktuur oorgeneem word, bevat die XML ook verwysings via ID-nommers na sinoniemstelle wat nog nie bestaan nie.
Full browser ?