Prussia

(redirected from Preisimaa)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Prussia

a former kingdom in north-central Europe including present-day northern Germany and northern Poland

References in periodicals archive ?
aasta otsus luua Saksa Ordu sojajoul kujuneva Preisimaa ja territoriaalselt loplikke piire saavutava Liivimaa tarvis uhine peapiiskopkond ning painutada koik juba olemasolevad piiskopkonnad, v.
1) Saksa Ordu ja Liivimaa, Preisimaa ning Saksa riigi linnade suhetele puhendatud konverentsi ettekannete pohjal on ilmunud esinduslik kogumik: Stadt und Orden.