Peneus

(redirected from Pinios)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Peneus

type genus of the family Peneidae

References in periodicals archive ?
feedback) apibrePiama kaip Pinios apie darbuotojo rezultatus, jo/jos veikla ir jos veiksminguma, rezultatus (Hackman, Oldham 1976).
Atitikimas tarp individualiu igudPiu, sugebejimu ir darbo reikalavimu, tai yra laipsnis, kuriuo individo Pinios, igudPiai ir sugebejimai atitinka darbo reikalavimus.
Reikalingos specifines Pinios, dauguma modeliu yra sudetingi taikyti; pavyzdPiui, norint panaudoti dirbtini intelekta, gali tekti kreiptis i atitinkamus specialistus, ir ne visi modeliai gali buti prieinami individualiems investuotojams, reikalingos specifines programos, algoritmu sistemos, kurios daPniausiai yra autoriniai darbai, del to sunkiai prieinamos.
Contract notice: Change network deyal water for construction project "construction department of vgefyra pinios to route kozani"
belonging to place)--Pemiausias teigiamu jausmu vietai lygmuo, kuriame dar nera labai didelio prieraiUumo, bet pradedamos kaupti Pinios apie vieta, pradedama orientuotis joje ir vystosi pirminis priklausymo jausmas (Shamai 1991).
Ta leme idemesnis istoriniu Ualtiniu (raUytiniu, ikonografiniu, kartografiniu) iUstudijavimas, gilejancios Pinios apie materialiasias architekturos statybines medPiagas, konstrukcijas, formas ir pan.
socialinis dizainas, vizualines komunikacijos dizainas, naudotoju patyrimu dizainas) ir naujas tendencijas, yra derinamos skirtingu mokslo sriciu kompetencijos ir Pinios.
Pirmosios Pinios apie patobulintus, saugesnius naudoti maisto keltuvus pasirode 1883 m.