garment

(redirected from PASG)
Also found in: Dictionary, Medical, Acronyms.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • all
  • noun
  • verb

Synonyms for garment

Synonyms for garment

Synonyms for garment

References in periodicals archive ?
Yn rhan o'r wefan, mae storau am y gwahanol arferion sy'n gysylltiedig 'r Pasg, fel rowlio wyau, clapio am wyau, addurno'r beddau ar gyfer Sul y Blodau ac roedd 'na ambell un oedd yn ddigon diarth i mi.
Tueddaf i ddiystyru de'r sir, ond daethom i werthfawrogi glannau'r Afon Cleddau y Pasg hwn.
Cyn hir, mi fyddwn ni'n codi ein coed Nadolig ym mis Hydref ac yn hongian lanterni pompionen a wyau Pasg ochr yn ochr a'r angel.
Bydd y rhaglen, Rebels Iwerddon 1916 gyda Lyn a Dylan Ebenezer, yn ymweld a phrif leoliadau Gwrthryfel y Pasg yn Nulyn a hefyd hen wersyll rhyfel Fron-goch ger Y Bala lle carcharwyd rhai o'r gwrthryfelwyr.
Dechrau Canu Dechrau Canmol: Eglwys Brodordy (S4C, 8pm) Bydd rhifyn arbennig o Ddechrau Canu Dechrau Canmol ar gyfer Sul y Pasg yn darlledu o Frodordy Pantasaff ger Treffynnon.
Rebels Iwerddon 1916 gyda Lyn a Dylan Ebenezer S4C, 8pm Eleni yn 2016 mae Iwerddon yn cofio canrif ers Gwrthryfel y Pasg, brwydr waedlyd a daniodd y daith hir tuag at annibyniaeth y wlad.
Yn Oriel Gelf Walker, Lerpwl tan y 5ed o Fehefin mae'r arddangosfa 'Pre-Raphaelites, Beauty and Rebellion', a hynny mae'n debyg oedd yr 'esgus' angenrheidiol i dreulio ychydig o ddyddiau yn Lerpwl dros y Pasg. Fel byddai rhywun yn disgwyl gyda unrhyw arddangosfa Cyn-Raffaelaidd, roedd yr oriel yn brysur.
Sgorio: Port Talbot v Bangor (S4C, 3pm) Mae'n benwythnos Y Pasg, ac yn gyfnod prysur yn Uwch Gynghrair Y Principality, gyda nifer o'r clybiau yn chwarae ddwywaith mewn tridiau.
GWERSYLL FRON-GOCH 1916 - PAIR Y DADENI Lyn Ebenezer (Gwasg Carreg Gwalch, PS8.50) Cyhoeddir y gyfrol hon i nodi canmlwyddiant Gwrthryfel y Pasg yn Iwerddon ym 1916, a'r carcharu a ddigwyddodd yn y Fron-goch, ac ym marn sicr yr awdur, mae hi bellach yn adeg amserol i ailasesu ddigwyddiadau pellgyrhaeddol y flwyddyn dyngedfennol honno yn hanes Iwerddon.
Ond roedd yna ochr arall i Dora - stori o ddirgelwch ac ysbio yng nghanol helyntion gwrthryfel y Pasg yn Iwerddon.
Easter might still be called Pasg in Welsh, derived from the Latin Pascha, as is the Spanish Pascua and the Danish P...ske.
Cynhelir y Treialon ar hen gae rasus Llangadog a arferai fod yn boblogaidd iawn yn eu dydd ac fe'u cynhelid ar Ddydd Llun y Pasg. Mae'r rasus yn dal mewn bri ond bellach fe'u cynhelir ar gae rasus Tairgwaith.
Mae yna dawelwch o'i gwmpas, mae'n fy llonyddu, ac mae'n gymorth imi fyfyrio ar y croesholiad, yn enwedig ar wythnos y Pasg. Lle mae pob llun arall o'r Groes yn peri i rywun edrych i fyny ar Grist, mae hwn o ongl gwbl wahanol.
Gwaith magu fydd 'na wedyn ar y cywion bach, ond gwaith bwyta'r Wyau Pasg fydd gen i!
o Wrthryfel y Pasg yn Iwerddon i'r Rhyfel Mawr tros rannau helaeth o'r byd.