Mastigophora


Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Mastigophora: Giardia lamblia
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Mastigophora