London

(redirected from Llundain)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for London

References in periodicals archive ?
Mae Hywel wedi gweithio mewn bwytai poblogaidd a phrysur iawn yn Llundain - felly ydy e'n gweld pethau ym Mae Oxwich yn eithaf tawel o'i gymharu a phrifddinas Lloegr?
Y flwyddyn yma dwi wedi cael bod ym Munich, Llundain, ac mi fyddai'n cael mynd i Ddulyn i ffilmio ym mis Hydref, dwi'n lwcus iawn."
bEI flffy Yn Llundain, un o'i hoff fannau oedd yr Amgueddfa Brydeinig, a daeth yn gyfeillgar a thramorwr ifanc oedd yn eistedd gyferbyn ag o.
Ag yntau'n treulio llawer iawn o'i amser yn Llundain o hyd gyda'i sedd yn Nhy'r Arglwyddi, mae Dafydd Wigley wrth ei fodd yn cael dychwelyd o brysurdeb San Steffan i Ogledd Cymru.
Pan oni'n gweithio yn Llundain, roeddwn i'n cyrraedd y gwaith yn gynnar, ac yn cyrraedd adre'n hwyr.
Mae'r cyn ddisgybl o Ysgol Tryfan yn astudio gwleidyddiaeth yng Ngholeg Goldsmiths yn Llundain ers mis Medi ond yn dal i gael hwyl yn canu yn ei hamser hamdden.
Dyma'r eglwys blwyfol hynaf yn Llundain. Mae priordy Awgwstaidd ar y safle ers 1123 heb fod ymhell o farchnad Smithfield, a'r fan lle dienyddwyd Wat Tyler a'r Albanwr, William Wallace.
GYDA Gemau Olympaidd Llundain 2012 yn prysur agos[sz]u, mae'n amser tyngedfennol i'r athletwyr o Gymru sydd yn gobeithio cystadlu ar lwyfan mabolgampau mwya'r byd.
"Cefais rhywfaint o wersi pan yn stiwdant yn Llundain ac fe ennillais wobr ac roeddwn yn pendroni pa gyfeiriad i ddilyn," meddai Elinor, "ond fe ddywedodd fy nhad fod sawl cantores yn y byd a llawer yn well na fi ac mae gyda'r delyn dyliwn i fod."
Does dim iot o ddiddordeb nac ystyriaeth i ni yn Llundain, a does ond angen gweld sut rydym wedi cael ein trin fel baw isa'r domen onid ein hanwybyddu'n llwyr yn y trafodaethau Brexit a grymoedd Ewrop i weld hynny.
Mae noson y perfformiad hollbwysig yn Llundain wedi cyrraedd ac yn y rhaglen nos Fawrth bydd y panel yn penderfynu a fydd un o'r cantorion yn haeddu cytundeb recordio gan Decca Records.
BARN OS na welsoch chi'r rhaglen deledu ddiweddar ar Channel 4 am y lympiau anferthol o fraster sy'n tagu carthffosydd Llundain, mae'n siwr eich bod chi wedi darllen neu glywed am y 'fatbergs' yma llynedd.
Parti Bwyd Beca S4C, 9.30pm Bu Beca'n byw yn Llundain am 10 mlynedd ac un o'i hoff fannau yn y ddinas oedd Marchnad Borough.
Cwpan LV: Scarlets v Gwyddelod Llundain (S4C, 6.10pm) Mae gan y Scarlets draddodiad da mewn cystadlaethau cwpan dros y blynyddoedd, ond dydyn nhw byth wedi ennill y Cwpan LV= Eingl-Gymreig.
Yn ddwy ar bymtheg oed enillodd Ysgoloriaeth Joseph Parry i astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain, y coleg a fyddai, maes o law, yn ei benodi'n Athro'r Delyn yno, swydd a gyflawnodd am 30 mlynedd.