Dylan Thomas

(redirected from Llewelyn Thomas)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Dylan Thomas

Welsh poet (1914-1953)

References in periodicals archive ?
Diolch hefyd i Mr John Jones, Llangefni am anfon y penillion atom, ac am dynnu sylw i'r ffaith mai cigydd yn Stryd y Bont Llangefni oedd W Llewelyn Thomas 'slawer dydd' Diolch yn ogystal i Mr a Mrs T J Jones, Bodedern, am anfon copi o'r gn i'w phasio 'mlaen i Mr Wynne Roberts, ac i Mrs E Leavold, o Fangor am anfon rhai o'r penillion atom hefyd.
(Cyhoeddwyd ym mhapur bro Y Glorian, Llangefni a'r cylch, trwy law Mrs Mair James, - merch y diweddar W Llewelyn Thomas)
"In a discussion with the late Evan Llewelyn Thomas we discovered the details of the other fatalities.