Lahu

(redirected from Lahus)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Lahu

a Loloish language

Related Words

References in periodicals archive ?
Gruusia ajalootolgenduses on viimase sajandi jooksul ilmnenud tendents seada kahtluse alla abhaasi rahva autohtoonsus, abhaaside etnogeneesi on kujutatud Abhaasia ajaloost lahus ja Abhaasia varajase riikluse puhul on sellest lahutatud etniline abhaasi element.
Baltisakslaste kasitluses moistetakse "fuureri kutsena" peamiselt umberasumist ideoloogilistel ajenditel, st rahvussotsialismi toetamist, kuna valjarandamise majanduslikke, rahvuslikke ja kultuurilisi motiive vaadeldakse sellest lahus.
Ta teadis, et eesti seisuslikul talurahvakoolil puudus siinmail saksa vaste, nii et valitsus vois valla- ja kihelkonnakooli menetleda lahus saksakeelsetest koolidest.
Iseloomulik oli fragmentaarsus: talurahva, linlaste ja tutarlaste haridust vaadeldi lahus. Maarahvakooli jagunemine usutunnistuslikult kaheks erinevaks osaks oli haridustood ja rahvuslikku agitatsiooni raskendav asjaolu, mida aga ei olnud avalikult voimalik vaidlustada.