Leonid Brezhnev

(redirected from L. I. Brezhnev)
Also found in: Dictionary.
Related to L. I. Brezhnev: Brezhnev Doctrine, Yuri Andropov
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Leonid Brezhnev

Soviet statesman who became president of the Soviet Union (1906-1982)