coloured

(redirected from Kleurlinge)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Kleurlinge: coloured, Cape Coloureds
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • adj

Synonyms for coloured

having color or a certain color

favoring one person or side over another

(used of color) artificially produced

having skin rich in melanin pigments

References in periodicals archive ?
Hierdie posisie lei logies daartoe dat sosiale integrasie op grond van 'n gemeenskaplike kultuur noodwendig vir Kleurlinge wenslik en aantreklik moes wees en was.
Hulle wys verfrissend op die vloeibaarheid van Kleurling-identiteit, en dat dit geskep en herskep is met Kleurlinge as die hoofagente.
64) Baie Kleurlinge kan hul herkoms wetenskaplik tot 'n Europeer en of Asiaat en of Afrikaan naspeur, en hulle konstrueer juis hul identiteit op grond van hierdie genetiese en kulturele feite.
Verskeie opeenvolgende Suid-Afrikaanse regerings het hierdie kategorie, Kleurling, ingestel om Kleurlinge van Afrikane en Indiers te verdeel en so oor hulle almal te heers.
Een van die swakhede van Adhikari se argument is sy tendens om Kleurlinge van 'n hunkering na assimilasie te beskuldig asof dit verkeerd sou wees.
Hierdie werklikheid het noodwendig tot gevolg gehad het dat daar verskillende Kleurlinge sou wees.
Daar is eerstens die "hair, nose and complexion"-Kleurlinge, amper letterlik blanke Kleurlinge is en wie niks met die Khoi- en Afrikaan-tipe Kleurlinge te doene sou wou he nie.
Dan is daar die Kleurlinge wat hulself as hoofletter-K Kleurlinge sien en uitsonderlik trots is dat hulle Europa, Asie en Afrika (ja, in daardie volgorde) in hulle sou dra.
Dan nog is daar die Kleurlinge wat oorwegend Afrikaan is en sterk met Afrika-groepe identifiseer.
Maar erkenning dat daar verskillende soorte Kleurlinge is, sal die mite dat 'n homogene Kleurling-groep, -geskiedenis en -identiteit bestaan, nek omdraai.
Dis nie net in hul marginaliteit dat Kleurlinge se swakheid le nie, maar ook in hul verdeeldheid.
As ons aanvaar dat daar baie tipes Kleurlinge was en is, sommige wat glad nie Kleurlinge sou wou wees nie, val Adhkari se teorie van assimilasie (tot blanke samelewing), behalwe miskien vir die "nose, hair and complexion-tipes", grotendeels plat.
Adhikari vind nie grond in die aanspraak van sommige Kleurlinge dat hulle swart sou wees nie.
Die blote kwalifikasie wat amper altyd "swart" volg--"Afrikane, Kleurlinge en Indiers"--wys dat hierdie afsonderlike groepe tog as werklikhede bestaan en erken word.
Die verwerping van Kleurling-identiteit tydens die 1970s en 1980s was intens en ernstig in sekere sirkels maar verwyderd van die algemene werklikheid--waar Kleurlinge hulself as Kleurlinge gesien het.