cataphract

(redirected from Kataphraktoi)
Also found in: Dictionary.
Related to Kataphraktoi: Kataphractoi
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for cataphract