Cape Colony

(redirected from Kaapkolonie)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Cape Colony

a former province of southern South Africa that was settled by the Dutch in 1652 and ceded to Great Britain in 1814

References in periodicals archive ?
Lyding tydens Smuts se inval in die Kaapkolonie: "Beweging was nu puur lijfsbehoud.
Andere dienaren van de VOC deden verslag van htm ontdekkingsreizen naar het binnenland van Afrika, terwijl in de loop van de achttiende eeuw een enkele inwoner van de Kaapkolonie voor zichzelf een dagboek bijhoudt dat bewaard wordt.
Enkele voorbeelde: op geen manier kon kommandant Senekal teen Februarie 1902 nog 'n walaer gehad het nie--want daar was nie meer genoeg waens op kommando nie; daar word verkeerdelik voorgestel dat generaal Jan Smuts meer as een maal die Kaapkolonie binnegeval het; daar was nie in die latere fase van die oorlog vuurhoutjies beskikbaar vir Gert Smal om te kou nie; lord Milner was nie 'n "Cambridge boy" nie--hy was op Oxford; die Britse nagtelike aanvalle het nie eers in November 1901 begin nie, maar reeds in Mei 1901.
Die setlaars is trouens destyds hierheen gebring om as 'n buffer te dien tussen die Kaapkolonie en die Xhosas aan die Oosgrens.
Sy ontmoet 'n welgestelde landheer, Johannes van Brakel van die Kaapkolonie, net soos Celine Varens 'n welgestelde Engelse landheer, Edward Fairfax Rochester, ontmoet, en gaan onder sy "beskerming".