Yahweh

(redirected from Jahwe)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Jahwe: Yahweh
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Yahweh

a name for the God of the Old Testament as transliterated from the Hebrew consonants YHVH

References in periodicals archive ?
In sy bespreking van Jahwe zeba'ot, die Here van die leerskare, sluit O'Kennedy (2007:198) net by bestaande vertalings aan deur Jahwe met Here te vertaal.
Already in 1939, Johannes Hemple ("Die Grenzen des Anthropomorphismus Jahwes im Alten Testament," ZAW 57 [1939]: 75) was able to dismiss this "naiven entwiclungsgeschichtlichen Auffassung ..., da[beta] etwa regelma[beta]ig der Theriomorphismus dem Anthropomorphismus habe vorausgehen mussen." In fact, he pointed out "keine Aufeinandefolge des Therio- und Anthropomorphismus klar nachweisbar its." Henri Frankfort has pointed out that such a theory of Stufenfolge "ignores the fact that the earliest divine statues which have been preserved represent the god Min in human shape.
(12) Er wird "der kleine Jahwe" genannt (Quispel 1981:420).
They settled their common affairs in egalitarian fashion at a general meeting, with explicit reference to the God to whom they owed their liberation, Yahweh (qu' hal Jahwe).
Waar dit oor religie en oor God gaan, is die digter se toon skerper en selfs meer inborend: "hierdie land is klaar met God:/erens suid is sy Vinger vergruis/en by Twyfelfontein/le brokstukke van sy Vuis" (29) skryf hy van Namibie; die digter "soek na God se gesonke oog" (12); die Moslem-imam se "Allah het ons gevaarlik lief" en die digter dink "Met nog 'n aardbewing sal Jahwe dit gaag beaam" (59).
In die gemeenskappe van Galilea en Judea het die Jode destyds na God as Here of Jahwe verwys, terwyl die gemengde gemeenskappe, waar nie-Jode ewe tuis was, aanspreekvorms soos Zeus en Jupiter gebruik het.
"Ich bin Jahwe." In Geschichte und Altes Testament, ed.
Unfortunately he was able to finish only two more volumes, Religion und Offenbarung (1901) and Jahwe und Christus (1905).(60)
Gottlieb, "El und Krt - Jahwe und David: Zum Ursprung des alttestamentlichen Monotheismus" VT 24 [1974]: 159-67).
That combination, Keel states, was of great significance for the Jahwe religion.