Yahweh

(redirected from Jahve)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Jahve: Jahveh, Iaoue
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Yahweh

a name for the God of the Old Testament as transliterated from the Hebrew consonants YHVH

References in periodicals archive ?
Teooriale gnoosise juudi paritolust on esitatud ka palju vastuvaiteid: 1) gnoosis ei ole juutlusest tuletatav, kuna gnoosise ja juutluse alusprintsiibid on teineteisega teravas vastuolus: juutluse range monoteism ja maailma (st loodut) jaatav hoiak on vastuolus gnostilise dualismi ja antikosmilise hoiakuga (192); 2) juudi paritoluga aines on gnoosises pohjalikult umber toodeldud ja omandanud mife ainult uue, vaid kohati lausa vastupidise tahenduse, kui tal on juutluses: Looja-Jumalast on saanud kuri demiurg, pattulangusest positiivne ondsussundmus jne (193); 3) gnostilises kirjanduses esineb tugev antijuutlik hoiak: Jahve on kuri jumalus, juutluse seitse peainglit on demoniseeritud, juute juhitakse kurjade kosmiliste joudude poolt jne.
Jahve's care for Israel during the wandering in the desert (VV.
Summary of the theme: sin, punishment and Jahve's mercy (vv.
La conjonction du moment prophetique, le suis Jahve", et du moment historique, "c'est mol, Jahve, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude" (Ex 20, 2) --est aussi fondamentale que la conjonction du moment prophetique et du moment juridique--.
C'est dans la perspective d'une contestation, d'un proces mettant en jeu le droit de Jahve a etre et a etre seul veritablement Dieu, que l'homme est convoque au temoignage: "Mais qui est semblable "a moi?