homer

(redirected from Homeros)
Also found in: Dictionary, Financial, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • all
  • noun
  • verb

Synonyms for homer

a base hit on which the batter scores a run

an ancient Hebrew unit of capacity equal to 10 baths or 10 ephahs

United States painter best known for his seascapes (1836-1910)

pigeon trained to return home

hit a home run

References in periodicals archive ?
Vos se weergawe van die Ilias-uittreksels moet dus as 'n "indruk" of "resepsie" van Homeros beskou word, eerder as 'n vertaling.
Eerstens word Cloete se gedig ontleed om aan te dui hoe dit op subtiele wyse in gesprek met Homeros se teks tree.
By Homeros roep vuur dikwels spirituele handelinge op, maar volgens Mehler (1962:777) is dit ook dikwels die simbool van geweld en vernietiging.
Homeros beskryf Okeanos in Boek 14 van die Ilias as 'die gode se vader' (H:219, 201) en as die rivier 'wat as die wording van alles gemaak is' (H220, 247).
Volgens Hardie (1985:15-16,18) beskryf Homeros 'n mitiese skild wat inderdaad 'n kosmologiese wereldkaart is, soos wat die antieke Grieke dit verstaan het.
Onderhoud met 'n gestorwe ma", waarmee hierdie afdeling sluit, is 'n vertaling van 'n gedeelte van Homeros se aangrypende Die Odusseia, daardie omvangryke bobaasvertelling in vers uit ons Griekse voortyd.
Die storie van die tragiese liefde van Tristan en Isolde is trouens net so 'n belangrike deel van ons literere erfenis as Homeros se werk, hoewel die oorlewering daarvan nie so vasstaan soos by die Grieks nie.
Dit begin met die vertaling van Homeros se vertelling oor Odusseus se aankoms by sy huis en die wyse waarop die gode saamspeel dat die eerste nag waar Penelopeia en haar man weer saam is, verleng word.
Deur die vertalings uit Homeros en die Tristanteks(te) verruim Cas Vos die Afrikaanse poesiewereld en bevestig hy hoe letterkundes by mekaar aansluit in 'n spoor wat oor duisende jare loop.