Greece

(redirected from Hellada)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Greece

References in periodicals archive ?
Kondogeorgis, He Hellada stin Europi: He Poreia pros tin Henosi kai he Politiki tou Karamanli [Greece in Europe: The Course to the Union and the Policy of Karamanlis], Athens, 1985.
He Hellada kai he Evropaiki Koinotita: He Proklisi tis Prosarmogis, [Greece and the European Community;The Challenge of Adjustment], Athens, 1992.
Eftychia Leontidou, He Hellada ton Gynaikon (The Greece of Women) (Athens, Greece: Enallaktikes Ekdoseis, 1992), 9.
The encounter between the wise druid and the king resulted in a nonaggression pact and the settlement of the Celts at the border of the Hellada, but also in a long-standing and sincere friendship marked by deep mutual respect.
Sin embargo, dos anos mas tarde, en la revista Kalitejniki Hellada se dio a conocer la tragedia Prometeo portador del fuego.
I helliniki metanastevsi pros tis Inomenes Politeies kai i politiki tis Helladas (1800)-1924).