Isle of Skye

(redirected from Eilean Sgitheanach)
Also found in: Dictionary.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Isle of Skye

an island of northwestern Scotland noted for its rugged mountain scenery

Related Words

References in periodicals archive ?
Sin mar a thachair dha Rody Gorman Dihaoine agus e sa "local" aige, taigh-osta Eilein Iarmain anns an Eilean Sgitheanach.
Uill, tha gu leor mar sin anns an Eilean Sgitheanach.
Gheall am Priomh Mhinistear, 's e a' bruidhinn ri co-labhairt anns an Eilean Sgitheanach, gum biodh aon mhillean acair a bharrachd fo smachd coimhearsnachd ro 2020, agus chuir e suim airgid mu choinneamh sin.
Alasdair MacCallum and others, Sabhal Mor Ostaig, An Teanga, Sleite, An t- Eilean Sgitheanach, IV44 8RQ.