Isle of Skye

(redirected from Eilean Sgitheanach)
Also found in: Dictionary.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Isle of Skye

an island of northwestern Scotland noted for its rugged mountain scenery

Related Words

References in periodicals archive ?
A reEIR coltais, tha an aireamh de luchdturais a' tadhal air an Eilean Sgitheanach a' lughdachadh.
FEUMAIDH mi aideachadh gu bheil mi a' deanamh na mor-chuid de bhancaireachd air a' fon-laimhe ach tha cunntas agam fhathast ann an seann oifis sgire anns An Eilean Sgitheanach.
CHA robh riamh cail 'abhaisteach' mu Anna Mhartainn, an seinneadair ainmeil as an Eilean Sgitheanach.
THA cuimhne agam aig aon am a bhith air turas le sgioba spors as an Eilean Sgitheanach agus aonan aca a' gearain nach robh na peasairean air taobh eile na Gaidhealtachd far an robh sinn cho blasta 's gheibheadh e aig an taigh.
Uill, tha gu leor mar sin anns an Eilean Sgitheanach. A reir Rody, a sgriobh mun oidhche, cha do dh'ol a charaid ur cail a bharrachd na duine sam bith eile a bha anns a' bhar - pinnt neo dha, drama neo tri.