nogging

(redirected from Dwang)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to nogging

rough brick masonry used to fill in the gaps in a wooden frame

Related Words

References in periodicals archive ?
In strofe 2 word nou die vraag gevra of die seun deur god of mens vermink is en of hy vrywillig of onder dwang aan sport deelgeneem het.
Ons het 'n nuwe groep vroue nodig wat die stilte sal verbreek rondom seksuele geweld, wat verkragting en bloedskande aanmeld; vroue wat vrymoedigbeid bet om vir veilige seks te onderbandel en wat verseg om dreigemente, dwang of geweld te duld.
avond duur (5, 15); boek bijdrage (0, 20); christen aangelegenheid (0, 20); dak afstand (5, 15); dwang reden (0, 20); kleur verhouding (5, 15); licht dimensie (5, 15); morgen delegatie (3, 17); nacht tactiek (2, 18); natuur bevordering (6, 14); nood besluit (3, 17); slag uitoefening (1, 19); soldaat woede (3, 17); straat orientatie (1, 19); student standpunt (0, 20); vuur angst (2, 18); wapen bevoegdheid (3, 17); wijn norm (3, 17); woning fractie (4, 16); zand toename (2, 18); zang drang (4, 16).
De traditionele gemeenschapshuizen maakten onder dwang plaats voor gezinshuizen, de lendendoek werd in de ban gedaan, tatoeages waren verboden en de sjamanen moesten hun activiteiten staken.
Lift the floor and, once the work is complete, dwang the underside of the floor and re-lay the board using wood screws.
Inmiddels het Koert, soos die tycoons van ouds, 'n hele ryk gevestig, gebou op korrupsie, dwang en geweld.
De ethische betekenis van bet gelaat van de Ander ligt hierin dat bet door zijn schamele naaktheid verschijnt als opvordering en niet als een fysische of morele dwang (Burggraeve, 1996b:29-30).
Dis die wesenskenmerk van wat ek sal noem die "post-surrealisme"--waarin die vryhede van die surrealisme weer aan die dwang van die intelligensie onderwerp word.
Atkinson begin--onder dwang van inspekteur Barnaby--twyfel aan haar identikit en glo dat die jonger Ratkas eintlik die moordenaar is.
Die vraag is hoe ek aan die dwang van my eie waarneming wat my met myself laat besig bly, kan ontkom?
Stagger the dwangs so nails can be easily hammered into the ends of the dwang through the studs.
If the floorboards have been lifted for heating pipes or wires, they may have been damaged and could need to be supported with timber dwangs or noggins.
Or that B&Q won't have any more 100mm dwangs in until next Wednesday.
Nail a row of dwangs (wood, which is the same size as the joists and is nailed in between each joist) down the centre of the joists to tie them together.