nogging

(redirected from Dwang)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to nogging

rough brick masonry used to fill in the gaps in a wooden frame

Related Words

References in periodicals archive ?
Het hy vrywillig of onder dwang hinke-pink die spies ver in die grond laat sink?
Seksuele misbruik -- soos byvoorbeeld verkragting, die gebruik van dreigemente en ander vorms van dwang om seks te kry of om seksuele dade te pleeg wat teen you wil is.
avond functie (1, 19); boek organisatie (0, 20); christen commissie (0, 20); dak controle (1, 19); dwang regel (1, 19); kleur kwaliteit (0, 20); licht kunst (1, 19); morgen rust (1, 19); nacht project (0, 20); natuur therapie (0, 20); nood mechanisme (1, 19); slag niveau (0, 20); soldaat dienaar (3, 17); straat karakter (0, 20); student conflict (0, 20); vuur patroon (0, 20); wapen geschiedenis (3, 17); wijn conferentie (0, 20); woning verandering (9, 11); zand probleem (1, 19); zang plicht (0, 20).
Ons het 'n nuwe groep vroue nodig wat die stilte sal verbreek rondom seksuele geweld, wat verkragting en bloedskande aanmeld; vroue wat vrymoedigbeid bet om vir veilige seks te onderbandel en wat verseg om dreigemente, dwang of geweld te duld.
Atkinson begin--onder dwang van inspekteur Barnaby--twyfel aan haar identikit en glo dat die jonger Ratkas eintlik die moordenaar is.
Dis die wesenskenmerk van wat ek sal noem die "post-surrealisme"--waarin die vryhede van die surrealisme weer aan die dwang van die intelligensie onderwerp word.
De ethische betekenis van bet gelaat van de Ander ligt hierin dat bet door zijn schamele naaktheid verschijnt als opvordering en niet als een fysische of morele dwang (Burggraeve, 1996b:29-30).
Lift the floor and, once the work is complete, dwang the underside of the floor and re-lay the board using wood screws.
Inmiddels het Koert, soos die tycoons van ouds, 'n hele ryk gevestig, gebou op korrupsie, dwang en geweld.
Stagger the dwangs so nails can be easily hammered into the ends of the dwang through the studs.
Die vraag is hoe ek aan die dwang van my eie waarneming wat my met myself laat besig bly, kan ontkom?
If the floorboards have been lifted for heating pipes or wires, they may have been damaged and could need to be supported with timber dwangs or noggins.