Fyodor Dostoevsky

(redirected from Dostojevski)
Also found in: Dictionary.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Fyodor Dostoevsky

References in periodicals archive ?
Aan Dostojevski is in Europa und die Seele des Ostens een apart hoofdstuk gewijd: 'Dostojewski als Gestalter des West-Ost-Problems.' In diens roman Schuld en boete gaat het volgens Schubart om de persoonlijke tragedie van de afvalligheid van God.
Dostojevski zag in dat met het socialisme en met de leer van de Ubermensch de grote tegenbewegingen tegen de religie in opkomst zijn, tegenbewegingen als belijdenissen van het hier en nu, van de Diesseitigkeit zonder God, die de metafysische behoefte aan vergankelijke waarden verkwisten.
In Schubarts boek over Dostojevski en Nietzsche zijn zij symboolfiguren voor twee tegengestelde levensbeschouwingen, ook al worstelen ze in eerste instantie met hetzelfde vraagstuk, met de vraag namelijk 'Wat is de mens?' Nietzsche representeert de ziel van Europa, Dostojevski die van het oosten.
In de onrust en de diepe bezorgdheid over de gang der geschiedenis zijn Dostojevski en Nietzsche verwant, maar het resultaat van hun zoektocht verschilt hemelsbreed:
Het gansche werk van Dostojevski en Nietzsche is in den diepsten grond een worstelen om God en zij onderscheiden zich slechts hierdoor van elkander, dat de een tot helder bewustzijn kwam van dezen strijd en hij den God vond, naar Wien hij zocht, terwijl de ander zichzelf en zijn weg naar God niet meer begreep en in waanzin ten onderging.
Schubart zet bij zijn vergelijking van Nietzsche en Dostojevski begrippen in die de parallel tussen beiden een tijdje kunnen volhouden.
Dit is de omschrijving van den weg welke tot Dostojevski's, met heete tranen bevochten, levensaanvaarding leidt.
'Groot is Rusland door zijn deemoed' (Dostojevski).
Dostojevski is een sleutelfiguur binnen Schubarts denkpatroon.
Behalve Dostojevski behandelt Schubart nog vele andere denkers en schrijvers in zijn boek.
Wanneer ik Schubart lees, ook zijn boek over geestelijke bekering en de studie van de tegenstelling tussen Dostojevski en Nietzsche, voel ik dat Schubart aan de huidige westerse cultuur een spiegel voorhoudt.