dude

(redirected from Dood)
Also found in: Dictionary, Acronyms, Idioms.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for dude

an informal form of address for a man

Synonyms

Related Words

a man who is much concerned with his dress and appearance

References in periodicals archive ?
Poesie en die dood, die visuele en die dood word telkens met mekaar in verband gebring.
Juis klip kan die ontsnapping verhaas (105), die ligtheid bring waarna hy smag (122), die ligtheid van 'n bestaan (14647), die klip is ook beeld van vernietigende energie, dit wat nooit ongedaan gemaak kan word nie (167), dit wat beeld is van die vergifnis wat nooit sal kom nie en aan jou hang (191) en oplaas 'n ligtheid verkry deur die dood (208).
De naarheid is bij Diederik te verstaan als napijn van de hevige gemoedservaring van de gewelddadige dood van Wynand, en deze dood op haar beurt wordt in verband gebracht met de vele andere doden in zijn leven: "Wanneer het die pyn in sy kop gekom?
n kolgrans doodgery op die M3 die kolgans het 'n veer laat val van die hoogste roep van waarookal mits dese wou sy vir ons se dis haar maat wat dood op die snelweg le [.
Blou vergaar" is die tweede afdeling, met 16 gedigte, en werk aanvanklik met 'n aantal figure uit die onlangser verlede, en hul omgang met die dood.
Die donker nigredo fase van aftakeling en dood transformeer eindelik na suiwerheid in die albedo, waar lig optimaal hierdie vernuwing bewerkstellig.
Die verlies aan of die verskrikking van die dood word trouens herhaaldelik in die bundel besweer deur die speelse en die ironiese.
Die bundel doen uiteindelik aan as 'n verkenning van die dood en naderende dood, baie persoonlik gerig, sonder om elegies te wees.
Sy kortverhale is in 'n aantal verhaalbundels opgeneem; hy het ook die toneelstukke Die draadsitter (1991), 'n Woensdag in April (1995) en die radiodrama Die reenmaker (1986) geskryf; hy was die draaiboekskrywer van die televisiereeks Die Allemans (1991) en die enkel televisiedrama Tot jy dood is (1994).
Om in liefde saam te reis, maar op die dood aangewese te wees, bring die troebelbeeld van die "duiwedanser" (11) na vore.
Die eerste verhaal in die bundel, "Die mobile", vestig bepaalde kerntemas wat in die res van die bundel terugkeer, insluitende die dood en die komplekse aard van die post1994-samelewing in Suid-Afrika.
Die ervaring van sulke uiteenlopende spanning op die grens tussen lewe en dood word as 't ware fugaal uitgewerk in elkeen van die sewe afdelings van die bundel.
Vasalisa" volg direk op "La Loba" en praat nie van die dood nie maar van die lewe.
Voel" (Ver Land, 1960) is 'n goeie vroee voorbeeld van die tema van lewe en dood wat deurgaans opvallend in die poesie van Belcher aanwesig bly.
In border provinces of Najran and Jiza, the warplanes launched two strike on Talaah site of Najran, and five others air raids hit Hamedha village and Dood mountain in Jizan, while apache helicopters fired the villages of Hamedha and Qamer with numbers of rockets.