Cardiff

(redirected from Caerdydd)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Cardiff

the capital and largest city of Wales

Related Words

References in periodicals archive ?
Mae Gorchymyn Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd (Sussex Street, Caerdydd) (Lle Parcio i Bobl Anabl) 2013 (Diddymu) 2017 yn cynnig cael gwared ar y gilfach a leolir yn Sussex Street (ystlys 47 Court Road), Caerdydd.
But with over 400 green spaces in the city, Boombox Caerdydd is the perfect opportunity for the people of Cardiff to put the spotlight on the spaces that mean something to them - celebrating the places and people that put our legendary city on the map.
We know Caerdydd very well, they play a good brand of rugby and are very consistent but on the day, hopefully we'll have the skills and passion to beat them.
Bydd uchafbwyntiau'r cyfan i'w gweld ar Treiathlon Caerdydd 2017, nos Lun, gyda'r cyflwynydd, anturiaethwr a rhedwr marathonau ultra Lowri Morgan wrth y llyw.
English subtitles available TREIATHLON CAERDYDD 2017 S4C, nos Lun, 10pm
With over 400 green spaces across the city, Boombox Caerdydd is the perfect opportunity for the people of Cardiff to put the spotlight on the wild spaces that mean something to them - celebrating places we haven't even discovered yet.
Mae'r gyfres saith-rhan, a ffilmiwyd mewn partneriaeth ag Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, wedi cael ei ffilmio mewn theatrau llawdriniaeth, meddygfeydd, wardiau ysbytai a'r cyfleusterau hyfforddi clinigol o'r radd flaenaf ar Gampws Ysbyty'r Brifysgol.
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 GORCHYMYN CAU PRIFFYRDD (YR ORSAF FYSIAU GANOLOG, STRYD WOOD A'R SGWAR CANOLOG, CAERDYDD - CAM 2) 201-MAE GWEINIDOGION CYMRU yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 247 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ("y Ddeddf") i awdurdodi cau'r rhannau o briffordd a ddisgrifir yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn ac i wella'r rhan o'r briffordd a ddisgrifir yn Atodlen 2, er mwyn galluogi'r datblygiad yn Atodlen 3 i gael ei wneud.
MAE'R tensiwn ar y cae rygbi rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe wedi bod yn berwi ers 15 mlynedd a bydd modd gweld y ddau dm yn herio''i gilydd eto''r wythnos hon yn y rhaglen Y Clwb Rygbi: CP Caerdydd v CP Abertawe ar S4C.
3 a 4 (Solo Yrs 3 and 4) 1 Efan Arthur Williams Ysgol Gymraeg Treganna, Cylch Gorllewin Caerdydd, Caerdydd a'r Fro 2 Elin Williams Ysgol Henry Richard - Adran Iau, Cylch Tregaron, Ceredigion 3 Beca Fflur Edwards Ysgol Gynradd Twm o r Nant, Cylch Dinbych, Dinbych Unawd Bl.
Mae gan Gaerdydd le arbennig yng nghalon Alex yn enwedig gan mai yng Nghastell Caerdydd y priododd hi a'i gwr Charlie Thomson, sy'n wreiddiol o Seland Newydd, y llynedd.
pdf Tai Amlfeddiannaeth (TA) a Deddf Tai 2004 HYSBYSIAD CYHOEDDUS MEWN PERTHYNAS A'R CYNLLUN TRWYDDEDU YCHWANEGOL CYFLWYNO CYNLLUN TRWYDDEDU YCHWANEGOL YN WARD GYMUNEDOL CATHAYS, CAERDYDD Hysbysiad Rhoddir hysbysiad drwy hyn fod Cyngor Dinas Caerdydd wedi cadarnhau dynodi cynllun trwyddedu ychwanegol mewn perthynas a thai amlfeddiannaeth yn Ward Gymunedol Cathays.
Mae cyfle i ennill noson i ddau yng ngwesty'r Radisson Blu, Caerdydd, yn ogystal phryd o fwyd tri chwrs yn eu bwyty rhagorol.
uk CYNGOR DINAS CAERDYDD PRISIAU AR GYFER CERBYDAU HACNI HYSBYSIR DRWY HYN fod Cyngor Dinas Caerdydd, o 1 Medi 2015, yn cynnig amrywio'r Tabl Ffioedd ar gyfer cerbydau hacni yn Ninas a Sir Caerdydd, yn unol a'i bwerau dan Adran 65 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 yn y ffordd ganlynol:-TAL PRESENNOL TAL ARFAETHEDIG Am y 103 llath (94.
Hanner Marathon Caerdydd Lloyds TSB (S4C, 5pm) Cyfle arall i fwynhau uchafbwyntiau un o ddigwyddiadau chwaraeon mwyaf lliwgar y flwyddyn, wrth i 15,000 o redwyr o bob gallu droedio dros dair milltir ar ddeg o gwmpas strydoedd ein prifddinas.