coloured

(redirected from Bruinmense)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Bruinmense: Cape Coloureds, Coloured people
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • adj

Synonyms for coloured

having color or a certain color

favoring one person or side over another

(used of color) artificially produced

having skin rich in melanin pigments

References in periodicals archive ?
The novel is preceded by a note to the reader in which the author suggests that the coloured community of South Africa are the truly indigenous inhabitants of South Africa because they originated in the country:</p> <pre> Ek gaan 'n storie vertel van die bruinmense van Suid-Afrika.
In die satirisering van die kunsmatige verkeer tussen middelklas wit- en bruinmense in toneel ses word 'n bekende heildronk en feesliedjie gebruik.
Ek is sieker Die Bruinmense Die swart geleerdes-- (dis nou die Kleurling in die blacks-, coloureds- en Indians-ding)