coloured

(redirected from Bruin mense)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • adj

Synonyms for coloured

having color or a certain color

favoring one person or side over another

(used of color) artificially produced

having skin rich in melanin pigments

References in periodicals archive ?
Newmark (2003:90) se strategie van kompensering, naamlik om vir betekenisverlies in een deel van 'n sin in 'n ander deel te kompenseer, sou byvoorbeeld hier relevant wees om die negatiewe verwysing na bruin mense elders weer te gee.
In aansluiting hierby is die verskillende dialekte van die bruin mense en die bosmense, wat in Fiela se kind 'n uiters belangrike karakteriserende funksie verrig, in Fiela's child grootliks gestandaardiseer.
Die standaardisering van karakters se taalgebruik in die doelteks lei verder daartoe dat die duidelike onderskeiding tussen verskillende karaktergroepe (byvoorbeeld die bosmense en die bruin mense van die Langkloof) vir die doelteksleser verlore gaan.
51) is tipies Suid-Afrikaans en dui daarop dat die bruin mense in Fiela se kind tot 'n laer sosiale klas as die wit karakters (selfs die bosmense) behoort.
Nie anders nie is dit wanneer jy die swart en bruin mense se lydensgeskiedenisse verken.
Op hierdie wyse is merendeels van die moedertaalsprekers van Afrikaans--dit wil se die bruin mense en in hierdie groep ook die Kaapse Moslems--uitgesluit.
Natuurlik gaan dit oor heelwat meer as die bruin mense van Stellenbosch, want dit kan mos nie by Stellenbosch bly nie, want Stellenbosch is deel van die Kaap, en die Kaap van die land, en so kan jy aangaan.
En so is die bruin mense ook nie 'n afgesonderde bevolkingsgroepie in die land nie.
Wat jou bring by die benaming bruin mense. Groep sonder grense?
Die belangstelling wat die boek wek, bewys dat die onderwerp, die bruin mense, nie alleen interessant is nie, maar ook dat sy onderwerp, bruin mense nog altyd aktueel is, en dat dit aan die hart van die land se politiek, sy hartklop en sy kultuur le.