Leonid Brezhnev

(redirected from Brezhnev, Leonid Ilyich)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Leonid Brezhnev

Soviet statesman who became president of the Soviet Union (1906-1982)