blood

(redirected from Bloed)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • all
  • noun
  • verb
  • phrase

Synonyms for blood

Collins Thesaurus of the English Language – Complete and Unabridged 2nd Edition. 2002 © HarperCollins Publishers 1995, 2002

Synonyms for blood

the fluid circulated by the heart through the vascular system

Synonyms

the crime of murdering someone

one's ancestors or their character or one's ancestral derivation

noble rank or status by birth

The American Heritage® Roget's Thesaurus. Copyright © 2013, 2014 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

Synonyms for blood

temperament or disposition

a dissolute man in fashionable society

people viewed as members of a group

Related Words

smear with blood, as in a hunting initiation rite, where the face of a person is smeared with the blood of the kill

Related Words

Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
bloed en harsings sinnig gestort, god sal aanhou praat
'n Ondersoek na die belewing van plek en die veranderende aard daarvan in die verhaal "Bloed" (uit Melk, 1980) van Joubert en enkele verhale uit Scheepers se bundel Die ding in die vuur (1990) dien om vas te stel wat die rol van plekbelewing is ten opsigte van identiteitsvorming in hierdie verhale Uit "Bloed" blyk die dinamiese wyse waarop plekbelewing identiteit beinvloed: op 'n enkele dagreis verander die hooffiguur se ervaring van vreemdelingskap in Afrika na 'n identiteitsvereenselwiging met Afrika; 'n proses wat direk verband hou met 'n drasfies veranderde belewing van plek in die verhaal.
In die verhaal "Bloed" uit Melk (1980) gebeur die sonderlinge, naamlik die uitbeelding van die saamtrek van verskillende belewenisse van eie identiteit in die ervaring van Hester: die "identiteitmet-vertrek", wat ooreenstem met die belewing van die karakters in Joubert se werk in die sestigerjare, en 'n identiteitsbelewing wat drasties bei'nvloed is tydens 'n reis en ooreenstem met die van die karakters in haar werk sedert die middelsewentigerjare.
In "Bloed" dien nog 'n ander invalshoek op die gegewe van reis die doel van die verwerwing van nuwe begrip oor die wereld wat verken word, die mense wat ontmoet word en veral die eie identiteit.
In "Bloed" is elk van hierdie kernaspekte in identiteitskonstruksie betrokke by die herorienteringsproses wat Hester beleef.
Aan die begin van Hester se reis in "Bloed"--'n tog aangepak saam met haar vriend, Piet, en oom Herrie--verraai sy 'n gedistansieerdheid van die ruimte waardeur hulle reis.