References in periodicals archive ?
bloed en harsings sinnig gestort, god sal aanhou praat
'n Ondersoek na die belewing van plek en die veranderende aard daarvan in die verhaal "Bloed" (uit Melk, 1980) van Joubert en enkele verhale uit Scheepers se bundel Die ding in die vuur (1990) dien om vas te stel wat die rol van plekbelewing is ten opsigte van identiteitsvorming in hierdie verhale Uit "Bloed" blyk die dinamiese wyse waarop plekbelewing identiteit beinvloed: op 'n enkele dagreis verander die hooffiguur se ervaring van vreemdelingskap in Afrika na 'n identiteitsvereenselwiging met Afrika; 'n proses wat direk verband hou met 'n drasfies veranderde belewing van plek in die verhaal.
In die verhaal "Bloed" uit Melk (1980) gebeur die sonderlinge, naamlik die uitbeelding van die saamtrek van verskillende belewenisse van eie identiteit in die ervaring van Hester: die "identiteitmet-vertrek", wat ooreenstem met die belewing van die karakters in Joubert se werk in die sestigerjare, en 'n identiteitsbelewing wat drasties bei'nvloed is tydens 'n reis en ooreenstem met die van die karakters in haar werk sedert die middelsewentigerjare.
In "Bloed" dien nog 'n ander invalshoek op die gegewe van reis die doel van die verwerwing van nuwe begrip oor die wereld wat verken word, die mense wat ontmoet word en veral die eie identiteit.
In "Bloed" is elk van hierdie kernaspekte in identiteitskonstruksie betrokke by die herorienteringsproses wat Hester beleef.
Aan die begin van Hester se reis in "Bloed"--'n tog aangepak saam met haar vriend, Piet, en oom Herrie--verraai sy 'n gedistansieerdheid van die ruimte waardeur hulle reis.