Beijing dialect

(redirected from Beijinghua)
Also found in: Dictionary.
Related to Beijinghua: Beijing dialect
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Beijing dialect

the dialect of Chinese spoken in Beijing and adopted as the official language for all of China

References in periodicals archive ?
Beijinghua qingru guildiao de cengci yu jiequxian pandingfa [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII].
"Beijinghua [tc]-zu shengmu de qianhua xian-xiang" [The Fronting of the [tc] Series of Onsets in Beijing Mandarin].
"Beijinghua de yinwei he pinyin zimu" [Phonemes and Pinyin Romanization of Pekinese].
"Beijinghua yudiao de shiyan tansuo" [Experimental Studies on the Intonation of Beijing Mandarin].
Beijinghua chutan [CHINESE CHARACTERS NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] Peking: Shangwu.