Abkhazia

(redirected from Apkhazeti)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Apkhazeti: Abkhazeti, Abkhaziya
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Abkhazia

an autonomous province of Georgia on the Black Sea