Tang dynasty

(redirected from Ang dynasty)
Also found in: Dictionary.
Related to Ang dynasty: Song dynasty, Yuan dynasty
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Tang dynasty

the imperial dynasty of China from 618 to 907

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
In his speech at the launching ceremony for mobile app '911 TESDA' in Taguig City, Duterte addressed the Cayetano family: 'Kailan kaya matapos ang dynasty niyo?' (When will your dynasty end?)
Generoso: Ah, maliwanag po sa Draft Charter ng ConCom na dalawang termino lamang at bawal din ang dynasty.
VP Jejomar Binay: Unang-una po eh kailangan maging maliwanag ho kung ano ba ho talaga ang dynasty na tinutukoy.
Gusto nila ang dynasty kasi mga dynasty ang mga pinanggalingan nila o pupuntahan nila.
Kailangan maging maliwanag ano ba talaga ang dynasty. Bagamat nandyan sa Saligang Batas, hindi magkasundo kung ano ang definition ng dynasty.