aluminium

(redirected from Alumine)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Related to Alumine: aluminum oxide
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for aluminium

References in periodicals archive ?
Raami arvates taitis torni alumine osa valikantsli funktsiooni, uleval aga voisid olla kellad.
sajandil hilisema kloostri lounatiiva alale Kloostri joe kaldal kabeli, millest vastavalt hupoteesile on sailinud muuritise alumine osa praeguste ruumide 2 ja 2a valismuuride naol.
Contractor address : 188 avenue des Alumines, BP 20024