anchovy

(redirected from Alici)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to anchovy

tiny fishes usually canned or salted

Related Words

small herring-like plankton-eating fishes often canned whole or as paste

Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
A separate trial of several other former fighters for crimes in the villages of Alici and Ekici is already underway.
Her husband, Seydi Alici, said that the only crime of his wife and daughter was their Kurdish origin.
Bu nedenle SBDG'nin iyilesmesi ve damarlanmasi alici bolgenin ve greftin damarlari arasindaki anastomoza dayanmaktadir (29).
Turkey midfielder Baris Alici had an early effort well saved by Celtic keeper Ross Doohan.
Turkey midfielder Baris Alici had an early effort well saved by Celtic goalkeeper Ross Doohan, the hot weather leading to a water break for the players at the midpoint of a tight and uneventful first half.
Aysegul Ozel [iD], Ebru Alici Davutoglu [iD], Hakan Erenel [iD], Mehmet Fatih Karsli [iD], Sevim Ozge Korkmaz [iD], Riza Madazli [iD]
(4,9) Sonuc olarak, MH tedavisindeki en can alici nokta MH krizinin taninmasi ve dantrolenin acilen uygulanmasidir.
AYSE COSKUN BEYAN (1), YUCEL DEMIRAL (1), BANU DILEK (2), NUR SAFAK ALICI (1), CEM BEDIZ (3), and ARIF CIMRIN (1)
Then it's on to the fishing village Cetara, a foodie heaven where they make Colatura di Alici - a special anchovy oil which has been the country's favourite condiment since Roman times and which still graces every Italian's kitchen.
Yapilan bircok bilimsel calismada agir metallerin, karayollarindan, kentsel alanlardan yayili kirletici kaynak olarak yuzeysel akis ile alici ortamlara ulastigi tespit edilmistir (Akdogan ve ark., 2015; Uzun ve ark., 2014; Sisman ve ark., 2002).
Gunumuzde cesitli siniflamalar yapilmakla birlikte kuramsal olarak; bakim verici, egitici, danisman, savunucu, karar alici, koordine edici, rehabilite edici, rahatlatici, iletisimci, arastirici, sagligi koruyucu ve yonetici basliklari altinda rol ve islevleri bulunmaktadir (7-11).
Amac: Klinik bir taniya karar verme surecinde, surekli bir veri icin ikili siniflandirma sisteminde optimum kesim noktasi arastirilirken cogunlukla ROC (alici isletim karakteristigi) analizi tercih edilir.