Adar

(redirected from Adar I)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Adar

the sixth month of the civil year

References in periodicals archive ?
A gaf i roi ffeithiau moel ynglyn a gwarchod adar i chwi?
Os ydym am wyrdroi'r dirywiad yn niferoedd ein hadar, un o'r pethau pwysicaf y mae'n rhaid i ni ei wneud yw sicrhau bod ffermwyr Cymru yn cael eu hannog a'u gwobrwyo yn ariannol am ffermio mewn ffyrdd sy'n creu'r amodau iawn i adar i ffynnu ar raddfa fawr, ddigonol.
Y cwestiwn dan sylw oedd: Pam fod llai o adar i weld hyd gaeau ffermydd heddiw?
Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn awgrymu y dylen ni gyd wrando ar yr adar am chydig bob dydd i godi'n calonnau, a draw yn ninas Lerpwl, mi fuon nhw'n chwarae swn adar i gleifion ifanc oedd yn aros am bigiadau.
Er mwyn gallu defnyddio'r wybodaeth hon am adar i flaenoriaethu gwaith cadwraeth maen nhw angen gwybod mwy.