Adar

(redirected from Adar I)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Adar

the sixth month of the civil year

Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Ffordd arall o ddenu adar i'r ardd ydi drwy blannu planhigion sy'n mynd i ddarparu bwyd iddyn nhw.
Y prif beth mi gredaf, yn yr achosion uchod ydyw bod y math o fwydydd a gludir gan yr adar i'r cywion yn ymdebygu.
Os ydym am wyrdroi'r dirywiad yn niferoedd ein hadar, un o'r pethau pwysicaf y mae'n rhaid i ni ei wneud yw sicrhau bod ffermwyr Cymru yn cael eu hannog a'u gwobrwyo yn ariannol am ffermio mewn ffyrdd sy'n creu'r amodau iawn i adar i ffynnu ar raddfa fawr, ddigonol.
Rwan ydi'r amser i ddechrau rhoi bwyd allan iddyn nhw, ac mae'n werth rhoi amrywiaeth o fwyd er mwyn denu gwahanol adar i'r ardd.
Y cwestiwn dan sylw oedd: Pam fod llai o adar i weld hyd gaeau ffermydd heddiw?
Mae'r coed yma nid yn unig yn hardd i edrych arnyn nhw, ond mi wna nhw hefyd ddenu amrywiaeth o adar i'r ardd i chwilota am fwyd.
Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn awgrymu y dylen ni gyd wrando ar yr adar am chydig bob dydd i godi'n calonnau, a draw yn ninas Lerpwl, mi fuon nhw'n chwarae swn adar i gleifion ifanc oedd yn aros am bigiadau.
Er mwyn gallu defnyddio'r wybodaeth hon am adar i flaenoriaethu gwaith cadwraeth maen nhw angen gwybod mwy.