Adar


Also found in: Dictionary, Medical, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Adar: radar, Adar Sheni
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Adar

the sixth month of the civil year

Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Maen nhw'n gwneud hyn er mwyn cyfrannu at y cyfrifiad diweddaraf o adar mor sy'n bridio ym Mhrydain ac Iwerddon - rhaglen gychwynnwyd 45 mlynedd yn ol er mwyn gweld be oedd yn digwydd mewn poblogaethau adar mor.
Mae ambell i awgrym hefyd am sut i ddenu adar ac anifeiliaid i'r ardd," Yn gyfrol Gymraeg, mae Cynefin yr Ardd yn llawn ffotograffau a darluniau lliwgar.
Mae'r gwaith mae'r Gymdeithas Gwarchod Adar wedi'i gyflawni yma yng Nghonwy yn rhyfeddol.
Eleni mi fydd tagiau'n cael eu gosod ar gogau o'r Alban hefyd ond mae angen rhagor o arian cyn tagio adar o Gymru, lle mae'r dirywiad yn llai nag ar yr ochr draw i Glawdd Offa.
Er enghraifft os gwelwch chi chwech o adar y to hefo'i gilydd, yna rydach chi'n nodi'r rhif 6 ar y ffurflen.
Mae'r ynys yn warchodfa gan Gymdeithas Gwarchod Adar yr Alban ac mae'n bur debyg mai ceidwad y goleudy oedd yn gyfrifol am blannu'r dail rhocos yno tua dechrau'r ddeunawfed ganrif, a hynny am fod gan y planhigyn rinweddau meddyginiaethol ond yn bwysicach na hynny, roedd yn cael ei ddefnyddio fel papur toiled.
Rwan mae colomennod mawr dof a barus iawn yn a chlirio'r cwbl, dim siawns i'r adar bach.
I'r glust lai profiadol gall can rhai adar swnio'n debyg iawn i'w gilydd hefyd.
Mae angen gwneud hyn am fod rhai rhywogaethau o adar, rhai fel y drudwy a'r adar to credwch neu beidio, wedi colli y cilfachau a'r corneli bach roedden nhw'n arfer eu defnyddio erstalwm.
His interest in the macabre is just one facet of a personality highlighted in Adar Drycin's portrayal.
Mae'r adar 'red wattle' yma i'w gweld fel arfer megis parau, ond roedd nifer ohonynt wrthi pan ei gwelais.
GYFERBYN ffenest ein cegin mae gennym fwrdd adar sydd yn rhoi pleser dibendraw i ni yn gwylio'r gwahanol adar ddaw at y bwrdd i wledda ar y cnau.
Roeddwn wedi gadael potyn du mawr fel y rhain sydd gan werthwyr blodau yng nghanol y llwyni rhyw dro, a hwnnw wedi llenwi a dwr glaw, lle yr oedd llawer o adar bach yn cael llymed neu chwipio eu adenydd ar wyneb y dwr.
Mae'r gwaith wneir gan y Cyngor Cefn Gwlad, y Comisiwn Coedwigaeth, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y Gymdeithas Gwarchod Adar, Ymddiriedolaeth Byd Natur a Choed Cadw i enwi dim ond rhai, yn eithriadol o bwysig.
Mae gwylanod yn adar sy'n byw yn gymharol hir ac yn dychwelyd flwyddyn ar ol blwyddyn i nythu i'r un ardal gan ddodwy rhwng un a thri wy.